دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 7-632 
بررسی عوامل قطع رابطه استناد در حقوق کیفری

صفحه 169-191

10.22034/lc.2022.148615

جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی؛ علی پایدارفرد


جایگاه هزینه دادرسی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

صفحه 483-502

10.22034/lc.2022.149753

علی ادبی فیروزجائی؛ رضا آقاعباسی؛ سید سجاد خالوئی تفتی


آسیب‌شناسی قانو‌ن به‌کار‌گیری سلاح در تبیین موارد مجاز تیراندازی

صفحه 553-573

10.22034/lc.2022.150654

سامان اوجاقلو شهابی؛ جواد نادری عوج بغزی؛ سید رضا طباطبائی فر


جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه‌های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تاکید بر مأموریت‌های پلیسی

صفحه 589-608

10.22034/lc.2022.152702

سید محمدرضا موسوی فرد؛ حمیدرضا نوروزیان؛ فاطمه السادات ضیاالدین پور؛ مریم پورطهماسب پیچا؛ فاطمه هراتیان