جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه‌های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تاکید بر مأموریت‌های پلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

10.22034/lc.2022.152702

چکیده

بر اساس آموزه‌های فقهی و اسلامی رعایت حجاب اسلامی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی و در عین مورد تاکید دین اسلام است. از این رو برخلاف تصویر نادرستی که از دین در برخی از اذهان شکل گرفته است حفظ کرامت افراد همانند بانوان بی حجاب که موضوع بحث حاضر است نیز از جمله اموری است که مورد مداقه دین قرار گرفته است که حکومت اسلامی باید به عنوان یک آسیب اجتماعی با این مقوله برخورد مناسب نماید. به نظر می‌رسد صرف برخوردهای انتظامی معمول با این اقدامات علیرغم این که مجرمانه است نه تنها کارگر نیست، بلکه نتیجه معکوس نیز به بار دارد، باعث می‌شود به عنوان یک تهدید منتقابل به دین قضیه نگریسته شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه‌ای و اسنادی در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که هستیم؛ آیا اساساً ممکن است بر اساس آموزه‌های اسلامی در قالب رویکردهای پیشگیری از منظر جرم‌شناسی اسلامی با اصلاح مأموریت‌های پلیسی تهدید متقابل بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است، باید تاکید نمود اقدامات حاکمیت در رویکردهای پلیس ضمن گذر سطحی در برخورد پلیسی جرم تظاهر به عمل حرام در مصداق بدحجابی به نوعی رویکردهای کرامت محور فقهی و جرم شناسی اسلامی را در قالب پیشگیری از جرم را مورد آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی توجه جدی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Inquiry into the Pretense of Haram Acts in Women in the Form of Islamic Jurisprudence and Criminology Teachings with Emphasis on Police Missions

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammadreza Mousavifard 1
  • Hamidreza Norozian 2
  • Fatemeh Sadat Ziauddinpour 3
  • Maryam Portahmasb Picha 3
  • Fatemeh Haratian 3
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran (Corresponding Author)
2 PhD Student in Public Law, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
3 Undergraduate student, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

According to Islamic and jurisprudential teachings, observing the Islamic hijab is one of the main components and at the same time emphasizes the religion of Islam. Hence, contrary to the erroneous image of religion that has been formed in some minds, preserving the dignity of individuals such as women without hijab, which is the subject of the present discussion, is also one of the issues that have been examined by religion. This category should be dealt with appropriately. It seems that the mere disciplinary action against these actions, despite the fact that they are criminal, not only does not work, but also has the opposite effect, which makes it be seen as a reciprocal threat. In this article, with a descriptive-analytical approach using library and documentary methods, we seek to answer the question that we are; Is it basically possible, based on Islamic teachings, in the form of prevention approaches from the perspective of Islamic criminology, to modify police missions and turn the reciprocal threat of women's indecency into an opportunity? It seems that the answer is yes. Solar pay serious attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence
  • Islamic Teachings
  • Bad Hijab
  • Police
  • Islamic Criminology