اصول و قواعد حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.149755

چکیده

اصول دادرسی مدنی، اصولی هستند که با در نظر گرفتن واقعیت‌های ماهوی و تشریفاتی مطرح در این نوع دادرسی‌ها به مرور زمان ایجاد، در طول زمان متحول و حتی به دلیل اهمیت فوق‌العاده وارد قانون اساسی، قوانین مدنی و آئین دادرسی مدنی شده است. دادرسی مدنی، تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند، چگونه می‌توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند. اصول آئین دادرسی می‌تواند در ایجاد نظم در شرایط کنونی مؤثر و در اجرای احکام در دعاوی مدنی تأثیر به سزایی داشته باشد. شناسایی اصول دادرسی از جمله اصل برائت، اصل تناظر، تظلم خواهی، دسترسی به داور بی‌طرف و رعایت مساوات میان طرفین اختلاف از جمله اصولی است که عدالت وجود آن‌ها را اقتضاء می‌کند. به این ترتیب کلیه روابط اجتماعی از جمله وضع قوانین باید بر عدالت مبتنی باشد. به نظر می‌رسد محاکم باید به هنگام رسیدگی دقت بیشتری به اصول و تشریفات داشته باشند که با رعایت آن‌ها ضمن این که حقوق اشخاص رعایت می‌گردد، بلکه از نقض آراء در مراجع عالی جلوگیری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles and Rules Governing Civil Proceedings in Iranian and French Law

نویسنده [English]

  • Belghais Borhani
Master of Private Law, Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Principles of civil proceedings are principles that, considering the essential and ceremonial facts presented in this type of proceedings, have evolved over time, and over time, and even because of their extraordinary importance, have entered the constitution and civil laws and civil procedure. Civil litigation is a process that determines how individuals who claim a right to themselves or have a dispute in civil matters can enforce those rights in a timely manner. Principles of due process can be effective in establishing order in the current situation and in enforcing judgments in civil litigation. Recognition of the principles of the trial, including the principle of innocence, the principle of conciliation, grievance, access to an impartial arbitrator and the observance of equality between the parties to the dispute are among the principles that require justice. Thus, all social relations, including the rule of law, must be based on justice. It seems that the courts should be more careful when considering the principles and procedures, by observing them while respecting the rights of individuals, but also to prevent the violation of opinions in higher authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Proceedings
  • Principle of Proportionality
  • Impartiality of the Judge
  • Fair Trial
  • Right of Defense