مسئولیت بین المللی دولت در پرتو رای یازدهم دسامبر 2020 دیوان بین المللی دادگستری (شکایت دولت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.148624

چکیده

تعهداتی که دولت ها در روابط دوجانبه یا چندجانبه خود بر عهده می گیرند فقط در پرتو اصول و قواعد ناظر بر ضمانت اجرا است که می توان برای آن ها اعتبار اجرایی تصور کرد. هر رفتاری که از سوی دولت در عالم خارج به وقوع می پیوندد اگر مغایر با تعهدات لازم الاجرای آن دولت باشد، بی شک موجبات مسئولیت دولت را به همراه خواهد آورد. دیوان بین المللی دادگستری در شکایت دولت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه، تعهدات دولت فرانسه و اعمالی که در خصوص محل ماموریت ادعائی دولت گینه استوائی از سوی دولت فرانسه صورت پذیرفته است را مورد مداقه قرار می دهد و ادعاهای دولت گینه استوائی در جهت مسئول قلمداد کردن دولت فرانسه را رد می نماید. نگارنده این مقاله در پی آن است که با توجه به قواعد طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب سال 2001  با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی رای مذکور از جهت مسئولیت بین المللی دولت و بیان مبانی و استدلالات طرفین بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Responsibility of the State in the Light of the Judgment of Eleventh December 2020 of the International Court of Justice (Equatorial Guinea v. French)

نویسنده [English]

  • Esmaeil KHalife
Master student of International Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

The obligations that governments undertake in their bilateral or multilateral relations are only in the light of the principles and rules governing the implementation guarantee, for which executive validity can be imagined. Any behavior by the government in the outside world, if it is contrary to the obligations of that government, will undoubtedly lead to the responsibility of the government. The International Court of Justice (ICJ) examines the Equatorial Guinean Government's complaint to the French Government, the French Government's obligations and the actions taken by the French Government regarding the alleged location of the Equatorial Guinean Government, and holds the Equatorial Guinean Government accountable. Rejects the French government. The author seeks to examine the ruling in terms of international responsibility of the government with an analytical-descriptive approach according to the rules of the International Liability Plan of the government approved in 2001.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Government Responsibility
  • International Court of Justice
  • Places of Mission
  • Equatorial Guinea
  • France