طبقه‌بندی تحلیلی قراردادهای نجات‌دریایی: تشکیل و توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین المل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.149190

چکیده

پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن صنعت نجات‌دریایی موجب به کارگیری شکل‌های متنوع ارائه خدمات و گستردگی انواع فعالیت‌ها شد. در همین راستا با گسترش حقوق و تعهدات طرفین، حقوق نجات‌دریایی، وظیفه‌ تنظیم روابط طرفین درگیر را صرفنظر از نوع عملیات‌های‌ مختلف نجات‌دریایی، نوع اموال یا شناورها و... بر عهده دارد. رژیم‌های حقوقی در دو سطح ملی و بین‌المللی اقدام به وضع مقررات نمودند، که کنوانسیون 1989 لندن یکی از مقررات بین‌المللی در همین حوزه می‌باشد. قراردادهای نجات دریایی در زمره‌ قراردادهای خدمت قرار گرفته‌اند اما وجود و زمان بروز عنصر خطر شرط تحقق این قرارداد می‌باشد. در این پژوهش با توجه به نقش حقوق نجات‌دریایی در تنظیم روابط طرفین اقدام به ارائه راهکارهایی مانند طبقه‌بندی بروز انواع روابط قراردادی موجود در سطح بین‌المللی، بهره‌گیری از رویه قضایی محاکم و مراجع داوری و تحلیل تاثیر و کاربرد هر کدام از آن‌ها جهت تدوین هرچه بهتر قراردادها، ایجاد ظرفیت مطالعه‌ حقوقدانان و جبران خلاء‌‌های قانونی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Classification of Maritime Rescue Contracts: Formation and Development

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Zalnejhad
Master of International Trade Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Advances in technology and the specialization of the maritime Salvage industry have led to the use of providing various forms of service and the expansion of a variety of activities. regard to this, with the expansion of the rights and obligations of the parties, maritime Salvage Law is responsible for regulating the relations between the parties involved, regardless of the type of various maritime Salvage operations, the type of property or vessels, and so on. Legal regimes have enacted regulations at both the national and international levels, with the 1989 London Convention being one of the international regulations in this area. Maritime Salvage contracts are included in the service contracts, but the element of risk, its existence, and time of occurrence is an essential condition for the fulfillment of this contract. In this study, considering the role of maritime Slavege Law in regulating the relations between the parties, solutions such as classifying the occurrence of various types of contractual relations at the international level, utilizing the judicial procedure of courts and arbitration authorities Analysis of the impact and application of each of them in order to better develop contracts, the capacity to study lawyers and fill legal gaps were created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maritime Contracts
  • 1989 London Convention
  • Lloyd's Open Form
  • Maritime Rescue
  • Common Law