اصول حاکم بر قراردادهای نفتی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

10.22034/lc.2022.148626

چکیده

از مهم ترین فعالیت‌های وزارت نفت، بحث قراردادهای نفتی است که دارای بیشترین درجه از اهمیت است. تعیین چهارچوب حقوقی و قالب قراردادی قراردادهای نفتی، تعیین کننده اصول و مقررات حاکم بر قرارداد است. اصولی که کاملاً می‌تواند بر گرفته از نظام حقوق داخلی یا بین‌المللی باشد. حتی سرمایه گذاری و انجام عملیات نفتی توسط بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی از طریق قراردادهای نفتی انجام می‌پذیرد و با توجه به نقش مهم قواعد عمومی قراردادها در قراردادهای نفتی باید بر اساس قواعد عمومی حاکم بر آن‌ها تفسیر شوند و در نهایت بهترین نوع قرارداد برگزیده شود. بررسی قراردادهای نفتی نشانگر آن می‌باشد که در این قراردادها تقابل بدوی منافع شرکت‌های نفتی خارجی و منافع ملی کشور میزبان مشهود است. تقابلی اثبات شده که در حال حاضر به سوی نوعی از مشارکت در تصمیم گیری و تقسیم و تسهیم سود و زیان ناشی از فعالیت سیر می‌کند. ایجاد تعادل و توازن بین منافع دولت میزبان و شرکت‌های نفتی بین‌المللی همواره عامل بازنگری، تحول و نوآوری در انواع قراردادهای نفتی بوده و در اجرای این قراردادها، انتقال فناوری به کارفرما، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات و دانشگاه‌های ایرانی محقق و دانش مدیریت و فناوری‌های روزآمد به شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی منتقل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles Governing Oil Contracts in the Iranian Legal System

نویسنده [English]

  • Hadi Zare
Master of Private Law, University of Guilan, Guilan, Iran
چکیده [English]

One of the most important activities of the Ministry of Oil is the discussion of oil contracts, which is of the greatest importance. Determining the legal framework and contractual form of oil contracts determines the principles and rules governing the contract. Principles that can be fully derived from domestic or international legal systems. Even the investment and conduct of oil operations by the private sector, whether domestic or foreign, is done through oil contracts, and given the important role of general rules, contracts in oil contracts must be interpreted according to the general rules governing them, and ultimately the best type of contract. Be. Examination of oil contracts shows that in these contracts, the primary conflict between the interests of foreign oil companies and the national interests of the host country is evident. A proven confrontation that is now moving towards a kind of participation in decision-making and the sharing of profits and losses from activities. Creating a balance between the interests of the host government and international oil companies has always been a factor in reviewing, transforming and innovating in various oil contracts, and in the implementation of these contracts, technology transfer to the employer, contractors, consultants, equipment manufacturers and Iranian universities and management knowledge and technologies. Updates are transferred to Iranian exploration and production companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Contract
  • Ownership
  • Investment
  • National Interests
  • Technology Transfer