بررسی فرآیند عدالت ترمیمی و چالش های فراروی آن در جرایم محیط زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.152385

چکیده

حق برخورداری از محیط ­زیست سالم و ایمن به عنوان یک حق بنیادی بشر مطرح شده است و در اسناد بین­ المللی مختلف این حق نمود یافته است. در حقوق ایران نیز حق محیط زیست سالم در قانون اساسی مورد توجه واقع گشته که به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست نسل امروز و نسل­ های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی می­ گردد. در عصر حاضر کاربرد عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی بسیار مورد توجه واقع شده است زیرا ترمیم محیط زیست همیشه یکی از دغدغه­ های فعالان حقوقی در این زمینه بوده است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی فرآیند عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی و چالش ­هایی که در این زمینه وجود دارد صورت پذیرفته است. برنامه های عدالت ترمیمی از آن جا که مبتنی بر گفتگو و تبادل نظرات، احساسات و تجربیات سهامداران جرم است، فرصتی فراهم می‌سازد تا بزهکار متوجه شود فنونی که وی به کار بسته است، چندان صحیح و درست نیستند و حتی برخی از آن ها مبتنی بر تصورات باطل و اشتباه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Process of Restorative Justice and the Challenges it Faces in Environmental Crimes

نویسندگان [English]

  • Saead Asadzadeh 1
  • Fatemeh Ahadi 2
  • Mojtaba Kanjori 3
1 M.Sc. Student of Criminal Law for Children and Adolescents, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran
3 Master student of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The right to a healthy and safe environment has been enshrined as a fundamental human right and has been reflected in various international instruments. In Iranian law, the right to a healthy environment has been considered in the constitution, which according to Article 50 of the Constitution in the Islamic Republic, the protection of the environment of today and future generations should have a growing social life, is considered a public duty. Turns. Nowadays, the application of restorative justice in environmental crimes has received a lot of attention because environmental restoration has always been one of the concerns of legal activists in this field. The aim of this study was to investigate the process of restorative justice in environmental crimes and the challenges that exist in this field. Restorative justice programs, because they are based on dialogue and exchange of views, feelings and experiences of the perpetrators of the crime, provide an opportunity for the offender to realize that the techniques he is using are not very correct and even some of them are based on misconceptions. And it's wrong.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Justice
  • Restorative Justice
  • Environmental Law