بررسی عوامل قطع رابطه استناد در حقوق کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه دروس خارج حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم ‌شناسی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی ارس، ارس، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران

10.22034/lc.2022.148615

چکیده

یکی از مباحت مهم و چالش‌ برانگیز حقوق کیفری که از دشواری و پیچیدگی خاصی برخوردار است، بحث رابطه استناد می‌باشد (خصوصا اگر عوامل متعددی در به وجود آمدن نتیجه حاصله مداخله نمایند) زیرا در باب تعیین مسئولیت کیفری و ضمان ناشی از آن همواره باید این مؤلفه اثبات گردد که نتیجه مجرمانه مستند به رفتار چه‌کسی است؟ از همین جهت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ از الفاظی همچون «مستند» و «استناد» استفاده نموده است که اشاره به اهمیت این موضوع دارد و در واقع مسئولیت و ضمان کیفری را دائرمدار اثبات و یا عدم اثبات رابطه استناد قرار می‌دهد. اما فارغ از نحوه احراز رابطه استناد در حقوق کیفری که پژوهش دیگری را در این زمینه می‌طلبد، در این پژوهش به دنبال حل این مسائل، بیان شده است چه عواملی می‌توانند موجب قطع رابطه استناد گردند؟ قطع رابطه استناد در حقوق کیفری چه پیامدهایی را در حوزه مسئولیت و ضمان کیفری، به دنبال خواهد داشت؟ در این پژوهش با مطالعه و مداقه بر منابع کتابخانه‌ ای ضمن بررسی لزوم احراز رابطه استناد در جرایم، عوامل قطع رابطه استناد و نتایج حاصله بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors of Breaking the Relationship of Citation in Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Javad Naderi ooj Boghzi 1
  • Ahmadreza Emtehani 2
  • Ali Paidarfard 2
1 Student outside Qom seminary, PhD student in Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Aras International Campus, Aras, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

One of the most important and challenging issues of criminal law, which has a certain difficulty and complexity, is the discussion of the citation relationship (especially if several factors interfere in the emergence of the result) because in determining criminal liability and the resulting guarantee, this must always be The component to prove that the criminal result is documented by whose behavior? For this reason, the legislator has used words such as "documentary" and "citation" in the sixth chapter of the Islamic Penal Code adopted in 1995, which refers to the importance of this issue and in fact places criminal responsibility and guarantee on the basis of proving or not proving the citation relationship. . But regardless of how to establish a citation relationship in criminal law, which requires further research in this field, in this article, after solving these problems, it is stated what factors can cause the citation relationship to be severed? What are the consequences of terminating the citation in criminal law in the field of criminal liability and guarantee? In this research, by studying and studying the library resources while examining the necessity of establishing a citation relationship in crimes, the factors of termination of citation relationship and the results have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Relationship
  • Action Rule
  • Warning Rule
  • Benevolence Rule