پایش سری زمانی تغییرات اقلیمی حاصل از ساخت یک سد و بررسی مسئولیت دولت در قبال آثار زیست محیطی آن (مطالعه موردی سد شرفشاه سومار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس مهندسی ژئوماتیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/lc.2022.148616

چکیده

بررسی طرح‌ها و پروژه‌های اجرا شده عمرانی در کشور نشان می‌دهد در برنامه‌ریزی‌های گذشته همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اهمیت و ارزش‌های منابع طبیعی و محیط زیست از دیدگاه تصمیم گیران پنهان بوده و بسیاری از آن ها بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی طراحی و بهره برداری شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر احداث سد بر عوامل میکرواقلیمی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و بررسی حدود مسئولیت دولت در قبال آن است. در این پژوهش برای تحلیل سری زمانی، از سنجنده‌های ماهواره‌ای در سال‌های 2009 و 2021 و همچنین از نقشه کاربری اراضی استفاده شده ‌است. پس از اعمال پردازش روی تصاویر، دمای سطح با استفاده از اطلاعات زمینی، شاخص پوشش گیاهی، دمای روشنایی سنجنده حرارتی و  قابلیت گسیلندگی زمین به دست آمده از باند چند طیفی سنجنده لندست محاسبه شد. آسیب به محیط‌ زیست یکی از چالش‌های زیست‌محیطی است که بر امنیت ملی و زیستی کشور تأثیر به‌سزایی می‌گذارد. از این روی مسئولیت کیفری و مجازات، پاسخ و واکنشی است که جامعه در برابر جرایم زیست‌محیطی از خود نشان می‌دهد و در این صورت در سایه امنیت ملی می‌کوشد که از خود در مقابل جرایم و مجرمین حمایت کند. سیاستگذاران نظام کیفری به عنوان بخشی از نظام حقوقی باید در زمینه حفظ محیط زیست چاره اندیشی کنند و با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب، زمینه تعرض و تجاوز به محیط زیست را از بین ببرند و یا آن را تحت کنترل خود در آورند. از این رو قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع، موادی از قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر را در جهت برشماری جرایم زیست محیطی، مجازات و مسئولیت کیفری در قبال آن ها اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time Series Monitoring of Climate Change Resulting from the Construction of a Dam and Investigation of Government Responsibility for its Environmental Effects (Case Study of Sharafshah Somar Dam)

نویسندگان [English]

  • Masoud Fadaei Dehcheshmeh 1
  • Shadman Rahimi 2
  • Ebrahim Mohammadi 2
1 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran (Corresponding Author)
2 BS in Geomatic Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Examination of development plans and projects implemented in the country shows that in the past planning, like in many developing countries, the importance and values of natural resources and the environment are hidden from the view of decision makers and many of them are designed and exploited without considering environmental considerations. Is. The purpose of this study is to investigate the effect of dam construction on microclimatic factors using satellite images and to investigate the extent of government responsibility for it. In this research, satellite sensors in 2009 and 2021 as well as land use map have been used to analyze the time series. After processing the images, the surface temperature was calculated using ground data, vegetation index, lighting temperature of the thermal sensor and the emissivity of the ground obtained from the multispectral band of the Landsat sensor. Damage to the environment is one of the environmental challenges that has a significant impact on the national and biological security of the country. Hence, criminal responsibility and punishment is the response that society shows to environmental crimes, and in this case, in the shadow of national security, it tries to defend itself against crimes and criminals. Policymakers of the penal system, as part of the legal system, must find solutions in the field of environmental protection, and by adopting appropriate measures and policies, eliminate or control the environment of aggression and aggression against the environment. Therefore, due to the importance of the issue, the legislator has allocated articles of the Islamic Penal Code and other miscellaneous laws in order to enumerate environmental crimes, punishments and criminal liability against them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dam Construction
  • Ground Surface Temperature
  • Climate Change
  • Criminal Liability
  • Government