نگاهی جامعه شناختی به «بزه دیدگان سیاسی اجتماعی» تصمیات و اهداف حکمرانان سیاسی از منظر فقهی و عدالت ترمیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

10.22034/lc.2022.150795

چکیده

با توسعه مفهوم بزه‌دیده؛ بزه‌دیده‌شناسی را به کیفری که فقط بزه‌دیدگان جرایم کیفری را مدنظر قرار دارد و بزه‌دیده‌شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه‌دیدگان حوادث، بزه‌دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می‌پردازد تقسیم کرده است. این جا در راستای این تقسیم بندی در پی این مسئله هستیم که بزه دیدگان سیاسی و اجتماعی ناشی از تصمیمات سیاسی حکمرانان سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. سوالی که در پی آن هستیم با روش توصیفی-تحلیلی از طریق گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی این است؛ بر اساس ظرفیت‌های رسیدگی به وضع موجود بزه دیده گان سیاسی اجتماعی ناشی از تصمیمات رهبران سیاسی از منظر فقهی و آموزه‌های عدالت ترمیمی قابل رصد و جبران خسارت هستند یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به مسائلی همچون «وجود تعارض منافع فلسفه به وجود آمدن قربانیان حقیقی، تصمیمات آنی و غیرسیستماتیک گاهی سیاسی، عدم شایسته سالاری واقعی در برخی مدیران سیاسی، لزوم تجدیدنظر در برخی ریل گذاری‌های مفسده انگیز، عدم توجه به نظریات کارشناسی و فکری به دلیل جبهه گیری سیاسی، عدم وجود مؤلفه‌های حکمرانی خوب مدیران سیاسی و...» از نظر قاعده فقهی لاضرر و لااضرار این بحث قابل رصد و پیگیری از سوی بزه دیده و حکومت اسلامی است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Look at the Socio-Political Victims of the Decisions and Goals of Political Rulers from the Perspective of Jurisprudence and Restorative Justice

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammadreza Mousavifard 1
  • Hossien Norozian 2
  • Mahmud CHatri 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

By developing the concept of victim; Divides victimology into a criminal case that only considers victims of criminal offenses and general victimology that deals with all victims (victims) such as victims of accidents, victims of society, victims of government and related institutions. Here, in line with this division, we seek to discuss the political and social victims of the political decisions of political rulers. And the documents are: based on the capacity to address the current situation, the socio-political crime resulting from the decisions of political leaders from the jurisprudential point of view and the teachings of restorative justice can be observed and compensated or not? It seems that with regard to issues such as "the existence of a conflict of interest in philosophy, the emergence of real victims, immediate and sometimes unsystematic political decisions, the lack of real meritocracy in some political leaders, the need to reconsider some corrupt rails, Expert and intellectual theories due to political bias, lack of good governance components of political managers, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restorative Justice
  • Islamic Jurisprudence
  • Sociological
  • Political
  • Social