فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله ها

خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، به منظور تسریع در فرآیند ارزیابی به نکات زیر توجه نمایید. عدم توجه به این موارد موجب تأخیر در فرآیند ارزیابی و یا عدم پذیرش مقاله خواهد شد.

اول- مباحث مطرح شده در مقاله با ذکر منبع و طبق فرمت فصلنامه تمدن حقوقی باشد. در صورت وجود اشکال در فایل ها و عدم رعایت فرمت فصلنامه، مقاله به نویسنده عودت داده خواهد شد.

دوم- دو فرم تعهدنامه و تعارض منافع بایستی تکمیل و همراه با سایر فایل ها ارسال شود.

سوم- کد ارکید نویسندگان (به ویژه نویسنده مسئول) ارسال شود.

چهارم- مقاله های ارسالی برای فصلنامه تمدن حقوقی، قبلاً در نشریات یا کنفرانس های ایرانی یا خارجی دیگر ارائه یا چاپ نشده باشند.

پنجم- هر مقاله ارسالی، از سوی دو نفر از داوران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ششم- در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تأیید نهایی داوران نباشد، مقاله مجدداً به نویسنده عودت داده می شود. شایان ذکر است این مرحله تنها یک بار تکرار می شود. پس از انجام اصلاحات، مقاله مجدداً جهت کنترل اصلاحات انجام شده، مورد بررسی قرار می گیرد.

هفتم- در صورتی که اصلاحات انجام شده در مرحله قبلی مجدداً مورد تأیید داوران قرار نگیرد، مقاله به نویسنده عودت داده می شود.

هشتم- هیأت تحریریه به مقاله هایی که خارج از قوانین فصلنامه تمدن حقوقی باشند ترتیب اثر نخواهد داد.

نهم- مسئولیت حفظ حقوق دیگر نویسندگان به عهده نویسنده مسئول است و دقت نظر در این مورد ضروری است؛ زیرا پس از ارسال مقاله، امکان هیچ تغییری مثل افزودن، اصلاح یا حذف نام نویسنده یا نویسندگان و یا تغییر نویسنده مسئول وجود ندارد.

دهم- مقالات پذیرفته شده برای چاپ، عودت داده نخواهد شد.

یازدهم- نویسنده یا نویسندگان مقاله، مسئول صحت و اصالت مقاله و نظرات ارائه شده در آن هستند.