داوران

جناب آقای دکتر امیرحسن ابوالحسنی

حقوق کیفری و جرم‌شناسی

جناب آقای احمدرضا امتحانی

حقوق کیفری و جرم‌شناسی

جناب آقای علی پایدارفرد

حقوق کیفری و جرم‌شناسی

جناب آقای امین حاجی وند

حقوق کیفری و جرم‌شناسی

جناب آقای محمدسعید حسینی

حقوق کیفری و جرم‌شناسی

سرکار خانم دکتر زهرا ساعدی

حقوق کیفری و جرم‌شناسی

جناب آقای دکتر سبحان طیبی

حقوق بین الملل محیط زیست

جناب آقای دکتر محمد قربان زاده

حقوق بین الملل

جناب آقای دکتر روح اله کریمی

حقوق خصوصی

جناب آقای دکتر سیدمهدی موسوی

حقوق خصوصی

جناب آقای جواد نادری عوج بغزی

حقوق کیفری و جرم‌شناسی

جناب آقای دکتر مجید نجارزاده هنجنی

حقوق عمومی

سرکار خانم زهرا وهبی

حقوق کیفری و جرم‌شناسی