اختیارات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در تعقیب جنایات بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.150592

چکیده

مقابله با جنایت بین‌المللی، ‌پیشگیری از آن‌ها و تحقق عدالت کیفری بین‌المللی مستلزم پیش‌بینی اختیارات لازم در تعقیب و تحقیق از متهمان آن‌ها است. دادستان دیوان مسئولیت تعقیب و تحقیق جنایات چهارگانه بین‌المللی شامل جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز سرزمینی را بر عهده دارد. در این تحقیق که به روش تحلیلی‌-توصیفی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای نگارش شده است، نتایجی که حاصل می‌شود این است که دادستان دیوان وظیفه دارد تا با ملاحظه حقوق قربانیان و متهمان، با بررسی قضایا مطابق با اصل قابلیت پذیرش ادعاها، وجود مبنای معقول را احراز نماید. دادستان اختیار دارد پس از انجام بررسی‌های مقدماتی نسبت به قابلیت پذیرش، منافع عدالت یا احراز مبنای معقول برای هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیق از شعبه مقدماتی دیوان که نظارت قضایی بر دادسرا دارد؛ تصمیم گیری نماید. درخواست دادستان همراه با مستندات لازم به منظور شروع به تعقیب یا تحقیق از متهمان علیرغم استقلال قضایی دادسرا موکول به تأیید شعبه مقدماتی خواهد بود. پس از تأیید درخواست، دادستان اختیار انجام تحقیقات مقدماتی از قبیل جمع آوری مستندات و ادله، احضار متهم یا جلب وی، تحقیق از قربانیان، شهود و مطلعان را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Powers of the Prosecutor of the International Criminal Court in the Prosecution of International Crimes

نویسندگان [English]

  • Abolfath KHaleghi 1
  • Sayyed Mohammad Sadegh Hosseini 2
1 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Dealing with international crime, preventing it, and achieving international criminal justice require the provision of the necessary powers to prosecute and investigate their perpetrators. The Prosecutor of the Court is responsible for prosecuting and investigating four international crimes, including genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. In this study, which has been written by descriptive-analytical method and using library resources, the results obtained are that the prosecutor of the court has a duty to consider the rights of victims and defendants, examining cases in accordance with the principle of admissibility of claims, to establish a reasonable basis. N. The prosecutor has the power, after conducting preliminary inquiries into the admissibility, interests of justice or the establishment of a reasonable basis for any prosecution or investigation by the Preliminary Branch of the Court, which has judicial oversight of the prosecution; Decide. The request of the prosecutor together with the necessary documents in order to start the prosecution or investigation of the defendants, despite the judicial independence of the prosecutor's office, will be subject to the approval of the preliminary branch. Once the request is approved, the prosecutor will have the power to conduct preliminary investigations such as gathering evidence, summoning or apprehending the accused, investigating victims, witnesses and informants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investigation
  • Prosecution
  • International Crimes
  • Prosecutor
  • International Criminal Court