ارزش سازمان ثبت اسناد و املاک با نگاهی به موقعیت کنونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

10.22034/lc.2022.148618

چکیده

اسناد و مالکیت اشخاص به سان جان و شرف انسان ارزشمند است. تثبیت مالکیت امری مهم و حیاتی  است و به همین جهت در هر کشوری سازمانی با سازوکار مشخص مسؤلیت ثبت و تثبیت املاک و اسناد مربوط به آن را بر عهده دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک از یک قرن پیش چنین مسؤلیتی را عهده دار گردیده است و در بر گیرنده نظـم عمومـی و امنیت اجتماعـی است و ثمـرات و اثرات حقـوق ثبت بـه آحاد (فرد فرد) جامعه و دولت بـر می گـردد. هدف این سازمان ایجاد یک ارتباط رسمی، با ثبات و قانونی بین مالک و مالکیت است تا شهروندان به طور قانونی بر اموال و اسناد خویش تسلط داشته و بدون دغدغه خاطر دور از تعدی و تجاوز دیگران به زندگی روزمره مشغول گردند. به همین منظور مقاله حاضر به اهمیت سازمان ثبت اسناد و املاک در زندگی مردم و نقش و منزلت آن در دولت و حکومت می پردازد. علیرغم فوائد پرشماری که سازمان ثبت اسناد و املاک برای دولت و مردم دارد موقعیت کنونی این سازمان چندان مطلوب و شایسته شأن نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value of the Real Estate Registry by Looking at the Current Situation

نویسنده [English]

  • Noorbakhsh Riahy
PhD Student in Public Law, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Documents and property of individuals are as valuable as human life and honor. Consolidation of ownership is an important and vital matter, and therefore in any country, an organization with a specific mechanism is responsible for registering and consolidating property and related documents. The Registry of Deeds and Real Estate has been in charge of such a responsibility for a century, and it includes public order and social security, and the fruits and effects of the registration law go to individuals (individuals) in society and the government. The aim of this organization is to establish a formal, stable and legal relationship between the owner and the property so that the citizens can legally control their property and documents and go about their daily lives without worrying about being abused by others. To this end, the present article deals with the importance of the Property and Deeds Registration Organization in the lives of the people and its role and status in the government. Despite the numerous benefits that the Property and Deeds Registration Organization has for the government and the people, the current position of this organization is not very favorable and worthy of dignity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Registration of Documents and Property
  • Ambassador of Peace
  • Entry of Services
  • Symbol of Sovereignty