دوره و شماره: دوره 6، شماره 15، شهریور 1402، صفحه 5-391 
اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن

صفحه 259-268

10.22034/lc.2023.396030.1339

اسماعیل کشکولیان؛ محمود اشرافی مهابادی؛ امین امیریان فارسانی