بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

10.22034/lc.2023.390628.1322

چکیده

تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری همواره ازجمله موضوعات بحث‌برانگیز کنوانسیون حقوق‌کودک بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و آمریکا با استفاده از روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی و ابزار فیش‌برداری اطلاعات انجام گردیده است. قانون‌گذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری آنان نمود. نخست، در جرایم تعزیری بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن هجده سال را افزایش داد. در قانون فدرال آمریکا حداقل مشخصی برای مسئولیت کیفری اطفال وجود ندارد و این موضوع را به قانون ایالتی واگذار کرده است که این سن از هفت سال تا بیست و یک سال متغیر است، اما براساس قواعد کلی حقوق کامن‌لا و اطفال زیر ده سال سن از مسئولیت کیفری به طور کامل مبری هستند. برعکس، نوجوانان بین ده و هجده سال سن از مسئولیت کیفری شبیه افراد بزرگسال برخوردار می‌باشند، لیکن نوع برخورد با آنان با برخوردی که با افراد بزرگسال می‌شود متفاوت است، به طوری که تأکید عمده بر مسئله اصلاح و تربیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Criminal Responsibility of Children in Iranian and American Law

نویسنده [English]

  • Amin Amirian Farsani
Assistant Professor, Department of Law, Shahid Ashrafi University of Isfahani, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Determining the minimum age of criminal responsibility has always been one of the controversial issues of the Convention on the Rights of the Child. This research aims to compare the criminal responsibility of children in Iranian and American law by using the descriptive-library research method and the data collection tool and the conclusions have been made. In 2012, the legislator made important changes in the field of criminal responsibility of children and determining the minimum age of their criminal responsibility. First, a distinction was made between the minimum age of criminal responsibility and the age of criminal maturity in Ta'ziri crimes, and then the freedom of action of the judges was increased to not implement the limit and retribution in the case of perpetrators under the age of 18. In the American federal law, there is no specific minimum for the criminal responsibility of children, and it has left this issue to the state law, which varies from 7 years to 21 years, but based on the general rules of the common law and children under ten years of age from criminal responsibility. They are completely conductive. On the contrary, teenagers between ten and eighteen years of age have the same criminal responsibility as adults, but the way they are treated is different from the treatment of adults, so that the main emphasis is on reform and education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age of Criminal Responsibility
  • Child Rights Convention
  • Children's Criminal Rights
  • American Federal Law