بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 قاضی دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2023.394373.1334

چکیده

یکی از چالش‌های اساسی در نظام‌های حقوقی دنیا اعم از نظام حقوقی نوشته، عرفی و اسلامی، چگونگی جبران خسارات معنوی می‌باشد. مهم‌ترین چالش در زمینه جبران خسارت معنوی، طریقه جبران خسارت است. به عبارت دیگر با توجه به غیرمالی بودن ماهیت خسارت معنوی، روش مطلوب و مورد اجماعی جهت جبران خسارت پیش بینی نشده است. در این رابطه نظام حقوقی ایران مستثنی نبوده و با چالش‌های عدیده مواجه می‌باشد، از این رو با مطالعه تطبیقی نظام حقوق ایران با انگلستان شیوه‌های جبران خسارات مورد بررسی قرار گرفته است و دستاوردهای این پژوهش شامل مشخص شدن وضعیت پذیرش جبران خسارات معنوی در نظام حقوقی ایران و انگلستان، شیوهای مادی و غیرمادی جبران خسارات معنوی و کیفیت جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Compensation Methods for Moral Damages in the Legal System of Iran and England

نویسندگان [English]

  • Aref Rashnudi 1
  • Yusuf Ahmadi 2
1 Ph.D. in criminal law and criminology, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran
2 Judge of Justice, Senior Expert in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

One of the basic challenges in the legal systems of the world, including written, customary and Islamic legal systems, how to compensate moral damages. The most important challenge in the field of moral damage compensation is the method of compensation. In other words, due to the non-financial nature of the moral damage, there is no optimal and consensus method to compensate the damage. In this regard, Iran's legal system is not exempt and faces many challenges. Therefore, with the comparative demand of Iran's legal system with England, methods of compensation have been investigated and the achievements of this research include clarifying the situation; acceptance of compensation for moral damages in the legal system of Iran and England, Material and non-material methods of compensation for moral losses, The quality of moral damage compensation in the Iranian legal system is compared to the English legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methods of Compensation
  • Moral Damage
  • Immaterial Methods
  • Material Methods
  • Legal System of Iran and England