کیفرهای جامعه مدار: چالش‌ها، آثار و پیامدها در نظام کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشگاه باختر ایلام، ایلام، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشگاه باختر ایلام، ایلام، ایران

10.22034/lc.2023.392151.1329

چکیده

 
کیفرهای جامعه‌مدار نسل نوینی از کیفرها هستند که در تاریخ تمدن بشری ظهور کرده‌اند. اگر در کیفرهای سنتی و مدرن تأکید بر طرد و حذف مجرم از جامعه و یا جداسازی و انزوای او از جامعه است، در گفتمان عدالت جنایی جامعه‌مدار، سخنی از طرد، حذف و منزوی‌سازی و گوشه‌نشینی کیفری نیست، بلکه سخن از جذب، ادغام، پیوند، ترمیم و مشارکت مجرم در جامعه و هم‌نوایی فوری و سریع با جامعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار، چالش‌ها و پیامدهای کیفرهای جامعه مدار در نظام کیفری ایران انجام شده است و از نوع پژوهش‌های توصیفی-تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد. با توجه به روش تحقیق، منابع مورد استفاده پژوهش اعم از کتب، مقالات و منابع اینترنتی ابتدا مورد گردآوری قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل مطالب فیش‌برداری شده و در متن پژوهش منعکس گردیده است و درنهایت می‌توان گفت: مجازات‌های اجتماعی، روش تربیتی مناسبی است که برای تقویت اراده بزهکاران و عادت دادن آنان به نظم و انضباط، رعایت قوانین و مقررات، همزیستی مسالمت آمیز، ایفای نقش اجتماعی و به ویژه درک مسئولیت‌های اجتماعی، پیشگیری از زیان‌های نگهداری در محیط بسته و مهم‌تر از همه، بازپروری آنان و پیشگیری از سقوط مجدد در ورطه بزهکاری، اجرا می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Community-Oriented Punishments: Challenges, Effects and Consequences in Iran's Penal System

نویسندگان [English]

  • Eraj Morvati 1
  • Jehanshah Shecary 2
  • Esmaeil Ghamari 2
1 Master of Criminal Law and Criminology, Bakhtar University of Ilam, Ilam, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Bakhtar University of Ilam, Ilam, Iran
چکیده [English]

 
Community-oriented punishments are a new generation of punishments that have emerged in the history of human civilization. If in traditional and modern punishments, the emphasis is on exclusion and removal of the criminal from the society or his separation and isolation from the society, in the discourse of "community-oriented criminal justice", there is no talk of exclusion, exclusion and isolation, but of absorption and integration. It is the connection, restoration and participation of the criminal in the society and immediate and quick conformity with the society. The present study was conducted with the aim of investigating the effects, challenges and consequences of community-oriented punishments in Iran's penal system, and it is a descriptive-analytical research with documentary and library methods. According to the research method, the sources used in the research, including books, articles, and internet resources, were first collected, and after analyzing the contents, they were extracted and finally reflected in the text of the research, and finally it can be said: Social punishments are a suitable educational method to strengthen the will of criminals and accustom them to discipline, obeying laws and regulations, peaceful coexistence, playing a social role and especially understanding social responsibilities, preventing the losses of being kept in a closed and important environment. Above all, their rehabilitation and prevention of falling back into the abyss of delinquency is implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment
  • Society-Oriented Punishments
  • Iran's Penal System
  • Consequences of Society-Oriented Punishments