بوم‌زدایی، نسل‌زدایی، سرمایه‌داری و استعمارگرایی: پیامدهای [آن] بر مردمان بومی و زیست بوم‌های جهانی

نوع مقاله : ترجمه ای

نویسندگان

1 استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری و مدرس مدعو حقوق، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران (مترجم مسئول)

3 کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشجوی کارشناسی حقوق، مؤسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز، ایران

10.22034/lc.2023.397540.1345

چکیده

 
بی عدالتی و انکار حقوق مردمان بومی، بخشی از میراث ماندگار استعمارگرایی است که در این رابطه، فرایندهای بهره‌‌برداری و عدم رعایت حقوق گونه‌های غیر‌انسانی یا محیط طبیعی نیز قابل مشاهده می‌باشد. حقوق بین‌الملل می‌تواند از طریق ایده و تعریف حقوقی که از نسل کشی موجود است، به برخی از نمونه‌های جرائم شدید و مضرات استعمارگرایی بپردازد، اما مفهوم دقیق بوم‌زدایی که به طبیعت و محیط زیست اشاره دارد هنوز به طور رسمی در بدنه حقوق بین‌الملل پذیرفته نشده است. در متن این شماره ویژه، مقاله حاضر کاربرد تعریف حقوقی مفهوم بوم‌زدایی را به عنوان یک ابزار مؤثر بر توسعه جرم‌شناسی سبز مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا و برای تبیین این موضوع، مقاله به بررسی ارتباطات بین بوم‌زدایی، نسل‌زدایی، سرمایه‌داری و استعمار‌گرایی می‌پردازد و تأثیرات آن‌ها را بر مردم بومی و اکوسیستم محلی-‌جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ecocide, Genocide, Capitalism and Colonialism: Consequences for Indigenous Peoples and Global Ecosystems Environment

نویسندگان [English]

  • Sayed Alireza Mirkamali 1
  • Amin Hajivand 2
  • Behzad Tavassoli Fam 3
1 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Doctoral student and guest lecturer of law, Ferdowsi University, Mashhad, Iran (Responsible Translator)
3 Master of Computer Engineering, Bachelor of Laws, Rushdieh Institute of Higher Education, Tabriz, Iran
چکیده [English]

 
Injustice and denial of rights of indigenous peoples are part of the long legacy of colonialism. Parallel processes of exploitation and injustice can be identified in relation to non-human species and/or aspects of the natural environment. International law can address some extreme examples of the crimes and harms of colonialism through the idea and legal definition of genocide, but the intimately related notion of ecocide that applies to nature and the environment is not yet formally accepted within the body of international law. In the context of this special issue reflecting on the development of green criminology, the article argues that the concept of ecocide provides a powerful tool. To illustrate this, the article explores connections between ecocide, genocide, capitalism and colonialism and discusses impacts on indigenous peoples and on local and global (glocal) ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colonialism
  • Ecocide
  • Ecosystems
  • Genocide
  • Indigenous Peoples