اجرت المثل زوجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار، دلوار، ایران

10.22034/lc.2023.399763.1351

چکیده

 
یکی از موضوعاتی که در زمینه حقوق زن در دو دهه اخیر به صورت قانون اجراء می‌شود مسئله حق زنان برای دریافت حق الزحمه کارهایی است که در منزل همسر خود انجام داده می‌باشد، البته کارهایی که جزء وظایف او نبوده است و در انجام آن قصد تبرع نداشته است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با توجه به منابع معتبر فقهی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، نشان دهیم که دامنه اجرت المثل زوجه تا کجاست؟ نتیجه پژوهش حاضر آن است که اجرت المثل زوجه برخلاف آنچه که برخی گمان کرده‌اند نه به عنوان یک اصل بلکه در موارد استثنایی و محدود مورد پذیرش قرار گرفته است و آنچه که به عنوان برخی مشکلات جامعه زنان در مقطعی از زمان موجب شد که قانونگذار، قانونی راجع به اجرت المثل تدوین نماید نباید موجب شود که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت یابد چراکه اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد به طور غیرمستقیم کلیه خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد، زیرا فرض بر این است که در مقابل کارهای خود مزد دریافت می‌نماید. از سوی دیگر، شان و جایگاه زن به عنوان یک همسر و یک مادر در خانواده خصوصا در خانواده‌های ایرانی که به نوعی زنان خانه را مدیریت می‌کنند و مورد احترام هستند را در حد یک خدمتکار منزل پایین می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Fair Equivalent Remuneration in the Laws of the Islamic Republic of Iran and Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Parviz Rezaee 1
  • Fatemeh Amiri 2
1 PhD student in private law, Islamic Azad University, Bushehr branch, Bushehr, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor of Private Law, Islamic Azad University, Delwar branch, Delwar, Iran
چکیده [English]

 
One of the issues that have been implemented in the field of women's rights in the last two decades is the issue of women's right to receive remuneration for the work that she has done in her husband's house, of course, the work that was not part of her duties and the intention in doing has not donated. In this research, we are looking to show, according to the valid sources of jurisprudence and the current laws of the Islamic Republic of Iran, how far is the scope of the fair equivalent remuneration? The result of the present research is that, contrary to what some have thought, it has not been accepted as a principle, but in exceptional and limited cases, and it has been accepted as some problems of the women's society at some point in time. Legislators should write a law about the fair equivalent remuneration it should not cause the woman's wage to work at home to be accepted as a principle in the society and to be promoted and confirmed, because if this policy spreads among people, it will indirectly affect all domestic services. It will be the woman's responsibility because it is assumed that she will receive wages for her work. On the other hand, it lowers the dignity and status of a woman as a wife and a mother in the family, especially in Iranian families where women somehow manage the house and are respected, to the level of a house staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Fair Equivalent Remuneration
  • The Laws of the Islamic Republic of Iran
  • Women's Work