ارزیابی حقوق مالی زنان در حقوق خانواده اسلامی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر، مراکش و تونس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار حقوق خصوصی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.397295.1343

چکیده

انقلاب صنعتی به عنوان مهم‌ترین رخداد در سده‌های اخیر، آثاری مهم را برای جوامع به همراه داشت که تحولات در سیستم‌های حقوقی کشورها از مصادیق آن به شمار می‌رود. در این میان، نظام حقوق خانواده که پای در سنن، هنجارها و دین رسمی کشور نهاده است، در مواجهه با این تغییرها، تمایل به بروزرسانی را از خود نشان می‌دهد. هرچند نظام‌های حقوق خانواده غربی، تحولات چشم‌گیری را نسبت به گذشته تجربه کرده‌اند، اما اقتباسی منفعلانه از آن‌ها بدون توجه به سنت‌های بومی و جایگاه والای شریعت اسلامی منتهی به شکست است. از این رو، نگارندگان در مقام ارائه راه حل‌هایی بدیع در مواجهه با مدرنیته، به بررسی نظام‌های حقوق خانواده در کشورهای مصر، مراکش و تونس که خود نیز در گذشته در مواجهه سنت و تجدد، رویکردی بینابینی را در قبال حقوق مالی زوجه برگزیدند، می‌پردازند. این پژوهش آشکار می‌سازد که رویکرد متعادل مزبور، گرته‌برداری منفعلانه از غرب نبوده، زیرا کماکان بخشی از جامعه و نهادهای قدرتمند مذهبی دل در گرو شریعت اسلامی دارند و با اسلام زدایی از قوانین مخالفت می‌کنند. لذا، به قانونگذاران و سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌شود که رویکرد این کشورهای اسلامی را مطمح نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Women's Financial Rights in the Islamic Family Law: The Comparative Study in Iran, Egypt, Morocco, and Tunisia's Law

نویسندگان [English]

  • Hussein Movahedian 1
  • Mohsen Esmaeili 2
  • Mohammad Roshan 3
1 Continuous master's student of Islamic studies and private law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Associate Professor of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Private Law, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Industrial Revolution which is supposed to be a landmark throughout the recent centuries, led to many changes in the country's legal system. As a result, despite the conservatism of family law, its tendency to be up-to-date is evident. Although Western family law systems have been reformed, passive acceptance of their approach is not suggested to other countries, namely Islamic land, because it is a defeated experience. So authors for suggesting new ideas in the face of modernity will evaluate the Egypt, Morocco, and Tunisia family law systems. This article Industrial Revolution which is supposed to be a landmark throughout the recent centuries led to considerable changes in the country's legal system. As a result, despite the conservatism of family law, its tendency to be up-to-date is apparent. Although Western family law systems have been reformed, passive acceptance of their approach is not suggested to other countries, namely Islamic land, because it is a defeated experience. So authors for suggesting new ideas in the face of modernity will evaluate the Egypt, Morocco, and Tunisia family law systems. This article shows that their moderate approach which is not considered a passive acceptance of Western reformation in the family law, is compatible with Islamic Law. Hence, this essay proposes to lawmakers and policymakers in the Islamic Republic of Iran to evaluate the approaches of Islamic countries such as Egypt, Morocco, and Tunisia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Rights of Women
  • Financial Systems of Couples
  • Egypt
  • Morocco
  • Tunisia