تحلیل الگوی رابطه سلسه‌مراتبی میان دادستان و دادیار در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/lc.2023.398771.1347

چکیده

 
پیش‌بینی مقام دادیار در نظام دادرسی کیفری ایران و واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات دادستان به این نهاد، به‌نحوی است که روابط میان دادستان و دادیار را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. با توجه به ماهیت تفتیشی نظام دادرسی کیفری ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی، الگوی متناسب این نوع نظام، مدل رابطه سلسله‌مراتبی است که در آن ارتباط غیرهم‌سطح حاکم است. تبیین رابطه سلسله‌مراتبی میان دادستان و دادیار با استفاده از مفاهیم تثبیت شده و مؤلفه‌های موجود در علم مدیریت، جهت ایجاد یک پشتوانه نظری مستحکم در طراحی مدل مطلوب ضرورت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای و باتکیه‌بر رابطه دادستان و دادیار در نظام عدالت کیفری ایران، می‌کوشد، به تحلیل الگوی ارتباط سلسله‌مراتبی بین مقامات مذکور و آسیب‌شناسی آن بپردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که این مدل به‌رغم امتیازاتی همچون نظم تشکیلاتی و انسجام رویکردی، مراعات حقوق شهروندی و برابری و حتمیت در اجرای قانون، از آسیب‌های عدم‌کارایی و پرهزینه بودن هدایت و نظارت، روابط ماشینی خشک و عدم‌توجه‌کافی به اخلاق انسانی و آداب حرفه‌ای، رنج می‌برد. با وجود قیمومت دادستان نسبت به تصمیمات دادیار از طریق ارجاع، هدایت و نظارت، پذیرش استقلال دادیار به‌ویژه در قرار نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت، نه‌تنها منافاتی با الگوی ارتباط سلسله‌مراتبی ندارد که استقلال قضایی اقتضای پذیرش امکان اختلاف دادیار با دادستان و حل‌اختلاف آن توسط دادگاه، دارد. ارتباط نزدیک دادستان و دادیار با مشوق‌های مؤثر، ایجاد فضای تعامل بین آن‌ها و دوری از مداخله غیرمؤثر سازوکارهای موفقی جهت کاهش معایب موجود باحفظ الگوی سلسله‌مراتبی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Pattern of Hierarchical Relationship between Prosecutor and Prosecuting Attorney in Criminal Law of Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghaedi 1
  • Shabnam Jahangiri 2
1 PhD student in criminal law and criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 PhD student in criminal law and criminology, faculty of law and political science, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

 
The precedent of the position of prosecuting attorney in Iran's criminal justice system and the assignment of a part of the prosecutor's duties and powers to this institution Is in a way that makes the relationship between the prosecutor and the prosecuting attorney inevitable, considering the investigative nature of Iran's criminal justice system in the preliminary investigation stage, the appropriate model of this The system type of the model Is a hierarchical relationship in which nonequivalent communication prevails. It is necessary to explain the hierarchical relationship between the prosecutor and the prosecuting attorney using established concepts and components in management science to create a solid theoretical support in the design of the desired model. The present study, using the analytical-descriptive method and collecting the required information in the library method, and relying on the relationship between the prosecutor and the prosecuting attorney in the criminal justice system of Iran, tries to analyze the pattern of hierarchical communication between the mentioned authorities and its pathology. The findings of the research indicate that this model, in spite of advantages such as organizational order and the coherence of the approach of observing citizen rights and equality and integrity in the implementation of the law, suffers from inefficiency and costly guidance and supervision, and insufficient attention to human ethics. And professional etiquette suffers. Despite the prosecutor's guardianship over the prosecutor's decisions through referral, guidance and supervision, the acceptance of the independence of the prosecutor, especially in the final decision and provision leading to arrest, not only does It not contradict the model of hierarchical communication, spatial independence requires accepting the possibility of a dispute between the prosecutor and the prosecutor and resolving the dispute by the court. The close relationship between the prosecutor and the prosecuting attorney with effective incentives to create an atmosphere of interaction between them, avoiding interference, is ineffective, successful mechanisms to reduce existing disadvantages by maintaining a hierarchical hierarchy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Procedure Law
  • Prosecutor
  • Prosecuting Attorney. Hierarchical Relationship
  • Investigative Proceedings