واکاوی سیاست تقنینی ایران در خصوص حاشیه نشینی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا، بوئین زهرا، ایران

10.22034/lc.2023.400443.1354

چکیده

 
حاشیه‌نشینی به عنوان یک عامل بیرونی جرم‌زا از اهمیت چندانی در مطالعات جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی برخوردار بوده و به عنوان یکی از علل بزهکاری به شمار می‌رود. به این دلیل که مناطقی که حاشیه‌نشینان در آنجا سکونت دارند، جزء مناطقی می‌باشند که آمادگی زیادی برای ارتکاب جرم را دارند، نبود نظارت کافی در این مناطق، وجود افراد بسیار نیازمند و بدون کار، پایین بودن سطح سواد و غیره همه این عوامل موجب شده تا افراد مجرم در این مکان به راحتی سکونت کنند و تا زمانی که این عوامل وجود داشته باشد این مناطق جرم‌خیز خواهند بود. آنچه در پی بررسی آن هستیم، جرائم و ناهنجاری‌هایی که منشاء آن سکونت در مناطق حاشیه‌نشین است و جایگاهی که این امر در نظام کیفری ایران دارد می‌باشد. در پژوهش حاضر جایگاه حاشیه‌نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران بررسی می‌شود. روش کاربردی در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش‌برداری می‌باشد. هدفی که می‌توان برای این پژوهش برشمرد، بررسی جایگاه حاشیه‌نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران می‌باشد. در ارتباط با هدف مذکور سوال اصلی که مطرح می‌گردد این است که حاشیه‌نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران چه جایگاهی دارد؟ به نظر می‌رسد مسئله حاشیه‌نشینی در نظام حقوقی کیفری دارای جایگاهی نمی‌باشد و سیاست‌های تقنینی چون راهکاری قانونی، راهکارهای کالبدی و راه‌حل‌های نظارتی لازم می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در جهت مبارزه با پدیده حاشیه‌نشینی سیاست سنجیده و مناسبی صورت نگرفته و وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing Iran's Legislative Policy Regarding Marginalization

نویسنده [English]

  • Nasim Karimi
Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Buin Zahra Branch, Buin Zahra, Iran
چکیده [English]

 
Marginalization as an external factor causing crime is of great importance in criminology and criminal sociology studies and is considered as one of the causes of delinquency. This is because the areas where marginalized people live are part of the areas that are very ready to commit crimes, the lack of sufficient supervision in these areas, the existence of very needy and unemployed people, the low level of literacy, etc. These factors have made it easy for criminals to live in this place, and as long as these factors exist, these areas will be crime-prone. What we are trying to investigate is the crimes and anomalies that originate from living in marginal areas and the place this has in Iran's criminal system In the current study, the position of marginalization in the legislative policy of the Iranian criminal system is investigated. The applied method in this descriptive-analytical research and the data collection tool is also a questionnaire. The goal that can be stated for this research is to investigate the position of marginalization in the legislative policy of Iran's criminal system. In connection with the mentioned goal, the main question that is raised is, what is the place of marginalization in the legislative policy of Iran's criminal system? It seems that the issue of marginalization has no place in the criminal legal system and legislative policies such as legal solutions, physical solutions and supervisory solutions are necessary. The findings of the research show that in order to combat the phenomenon of marginalization, a well-considered and appropriate policy has not been implemented and does not exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legislative policy
  • marginalization
  • Iran