دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، خرداد 1402، صفحه 5-276