نظام حاکم بر اجرای آراء در دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری و دانشجوی کارشناس حقوق، مؤسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.398134.1348

چکیده

 
اجرای حکم غایت و هدف نهایی یک دادرسی عادلانه محسوب می‌شود و دستیابی به این امر نیازمند بررسی و شناخت جامع و کامل از موضوع و مفاهیم و اصول حاکم بر آن است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش‌های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکوم‌علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می‌آید. ازآنجاکه مهم‌ترین مراحل دادرسی در کلیه مراجع قضایی، مرحله اجرای حکم است و اساساً هدف خواهان، شاکی و به طور کلی هر ذینفع از طرح دعوا و همچنین اهتمام دستگاه قضا به دعوا و رعایت اصول و تشریفات قانونی مرتبط، اجرای رأی صادره است، لذا احقاق حق و اعمال عدالت یا فصل خصومت منوط به اجرای رأی است. قوانین مربوط به اجرای احکام دیوان عدالت اداری به صورت پراکنده در مواد 107 الی 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اشاره گردیده و در اجرای این احکام مشکل بزرگی که رخ می‌نماید این است که، مخاطب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، دولت می‌باشد و چون دولت برخلاف اشخاص حقیقی از اقتدار خاصی (براساس منافع عمومی) برخوردار است، زمینه برای امکان عدم اجرا، اجرای نادرست یا اجرای ناقص احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری فراهم می‌شود. علاوه بر این، دغدغه بررسی اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود چالش‌ها و مشکلات عدیده پیش روی این نهاد، ازجمله استنکاف مقامات دولتی از اجرای صحیح احکام صادره و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص است که بدون تردید، به حق دادخواهی شهروندان آسیب جدی وارد می‌آورد و باید راهکارهایی برای رفع آن‌ها یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The System Governing the Implementation of Decisions in the Court of Administrative Justice

نویسنده [English]

  • Reza Hasan Nezhad Omrani
Bachelor of Social Sciences, research orientation and legal expert student, Faran Mehr Danesh Institute of Higher Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Execution of the verdict is considered as the ultimate goal of a fair trial, and achieving this requires comprehensive and complete investigation and understanding of the subject, concepts, and principles governing it. Based on this, the Administrative Justice Court is facing various challenges in the correct implementation of its rulings. The government, as a defendant against the rulings of the court, is considered an important challenge in the proper implementation of the rulings of the aforementioned authority. Since the most important stages of proceedings in all judicial authorities is the stage of execution of the judgment and basically the goal of the petitioner, the plaintiff and in general every beneficiary of the lawsuit, as well as the attention of the judicial system to the lawsuit and compliance with the related legal principles and formalities, is the execution of the issued judgment, therefore The realization of the right and the application of justice or the end of hostilities depend on the implementation of the decision. The laws related to the implementation of the rulings of the Administrative Court of Justice are mentioned scattered in articles 107 to 119 of the Organization and Procedure Law of the Administrative Court of Justice approved in 2012, and the big problem that occurs in the implementation of these rulings is that the addressee of the implementation of the rulings of the Administrative Court of Justice, the government and because the government, unlike natural persons, has special authority (based on public interest), the ground is provided for the possibility of non-implementation, incorrect implementation or incomplete implementation of the rulings issued by the Administrative Court of Justice. In addition, the concern of reviewing the execution of the rulings of the Administrative Court of Justice is the existence of many challenges and problems facing this institution, including the reluctance of government officials to properly execute the issued rulings and the lack of a guarantee of sufficient execution in this regard, which without a doubt seriously harms the right of citizens to sue and solutions should be found to solve them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Execution of Sentences
  • Court of Administrative Justice
  • Government
  • Execution Guarantee