سیاست کیفری افتراقی تشدید و تخفیف مجازات‌ها در قانون نیروهای مسلح (مطالعه تطبیقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی

10.22034/lc.2023.402638.1361

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت و ضرورت واکاوی سیاست کیفری افتراقی در قبال جرائم نیروهای مسلح تأثیر انکارناپذیری در جلوگیری از وقوع جرائم دارد. نمی‌توان از اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و کارا درخصوص پاره‌ای از جرائم ازجمله جرائم نظامی که دارای ماهیتی حساس می‌باشد و کوچک‌ترین تسامح در مقابل آن منجر به به هم خوردن نظم و امنیت جامعه می‌شود تغافل کرد. ضرورت بازنگری به طور اعم هم مربوط به خود سیاست‌های اتخاذی است و هم مربوط به نحوه اجرای آن است. لذا ضروری به نظر می‌رسد تا با بررسی سیاست کیفری حاکم بر دو کشور پیرامون جرائم ماهوی نیروهای مسلح، تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه را دریافته و درصورت امکان در جهت اصلاح قوانین نیروهای مسلح ایران مورد بررسی قرار گیرد.
روش‌: پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.
یافته‌ها: در هر دو نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا قانونگذار به موضوع تشدید مجازات و تخفیف مجازات در نیروهای مسلح اشاره نموده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تخفیف مجازات مطابق نظر دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد ولی در قانون نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا علاوه بر دادگاه صادرکننده حکم، مطابق نظر فرماندهان نظامی نیز امکان پذیر می‌باشد. در نظام کیفری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در موارد سکوت قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 کیفیات مشدده مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به افراد نظامی مجری می‌باشد، ولی در نظام کیفری نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا تشدید مجازات طبق قانون نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Differential Criminal Policy of Increasing and Mitigating Punishments in the Armed Forces Law (Comparative Study of the Islamic Republic of Iran and the United States of America)

نویسنده [English]

  • Yasser Shakeri
PhD in Criminal law and Criminology
چکیده [English]

Background and purpose: The importance and necessity of analyzing the differential criminal policy against the crimes of the armed forces has an undeniable effect in preventing the occurrence of crimes. It is impossible to ignore the adoption of a discriminatory and effective criminal policy regarding some crimes, including military crimes, which have a sensitive nature, and the slightest tolerance against them leads to the destruction of the order and security of the society. The necessity of revision is generally related to the adopted policies and the way of their implementation. Therefore, it seems necessary to examine the criminal policy governing the two countries regarding the substantive crimes of the armed forces, to find out the decisions made in this area and, if possible, to revise the laws of the Iranian armed forces.
Method: The present research was carried out with a descriptive-analytical method.
Findings: In both the criminal systems of the Islamic Republic of Iran and the United States of America, the legislator has mentioned the issue of increasing punishment and reducing punishment in the armed forces.
Conclusion: The results of the research indicate that in the criminal system of the Islamic Republic of Iran, the reduction of punishment is possible according to the opinion of the court issuing the sentence, but in the law of the United States of America, in addition to the court issuing the sentence, it is also possible according to the opinion of the military commanders. In the criminal system of the armed forces of the Islamic Republic of Iran, in the cases of silence of the Law on the Punishment of Crimes of the Armed Forces approved in 2003, the aggravating qualities stipulated in the Islamic Penal Law approved in 2013 are applied to military personnel, but in the criminal system of the United States of America, the punishment is intensified according to the law of the armed forces. It takes place in the United States of America.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggravation of Punishment
  • Mitigation of Punishment
  • Armed Forces