دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، آذر 1402، صفحه 5-536 
جنایات زیست‌محیطی و زیست‌بوم کشی (اکوساید) در دریا: به سوی جرم‌شناسی آبی جدید

10.22034/lc.2023.401124.1357

آسنسیون گارسیا رویز؛ نیگل ساوس؛ اوی بریسمن؛ امین حاجی وند؛ علی خوش منظر؛ صابر سیاری زهان


شناسایی و مقابله با اخبار جعلی

10.22034/lc.2023.402405.1359

مارک ورستریت؛ جین بامبائر؛ دریک بامبائر؛ مرجان مرادی؛ کیان بیگلربیگی؛ سید هادی محمودی