اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

10.22034/lc.2023.396030.1339

چکیده

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین‌رشته‌ای است که پس از دهه 1970 میلادی با تلاش‌گری بکر وارد علم اقتصاد شده و این علم در تلاش است تا جنبه‌های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند. وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم، در کشورهای مختلف، در سال‌های اخیر مطالعات گسترده‌ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین علل وقوع جرم، ما را به هدف پیشگیری نائل می‌سازد؛ چراکه هزینه‌های جرم به ویژه هزینه‌های مجازات ازجمله حبس، بار سنگینی را بر دستگاه اجرایی، تحمیل می‌کند. با شناسایی و پیشگیری از این عوامل، می‌توان این هزینه‌ها را تقلیل نمود و آن‌ها را در اولویت‌های دیگر، هزینه کرد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economics of Crime in the Analysis of Pluralism of Punishment and its Individualization

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Kashkoulian 1
  • Mahmoud Ashrafi Mahabadi 2
  • Amin Amirian Farsani 3
1 Department of Criminal Law and Criminology, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran (Corresponding Author)
2 Department of Criminal Law and Criminology, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Shahid Ashrafi University of Isfahani, Isfahan, Iran
چکیده [English]

 
The economics of crime is one of the interdisciplinary topics that entered economics after the 1970s with the efforts of Gray-Becker, and this science is trying to analyze the economic aspects of crime. The occurrence of crime as an undesirable social phenomenon has several economic and social causes, and due to the importance of the issue of crime, in different countries, in recent years, extensive studies have been conducted to identify and explain the causes of its occurrence. Identifying and explaining the causes of crime makes we reach the goal of prevention; because the costs of crime, especially the costs of punishment, including imprisonment, impose a heavy burden on the executive body. By identifying and preventing these factors, these costs can be reduced and spent on other priorities. In this article, the dimensions of the economy of crime in the analysis of the pluralism of punishment and its individualization have been investigated with a descriptive and analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy
  • Crime
  • Punishment
  • Principle of Individualization
  • Pluralism