دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، اسفند 1402، صفحه 5-250 
بررسی مفهوم دارنده سند تجارتی

10.22034/lc.2023.415790.1394

سارا فرزادی مهر؛ شاپور محمد حسینی؛ محمدرضا حقیقی