کرامت انسانی در حقوق کیفری و اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

10.22034/lc.2024.436498.1438

چکیده

کرامت ذاتی بشر که در مقابل کرامت اکتسابی است، در نظام بین الملل حقوق بشر و اسناد بین المللی دارای آنچنان اهمیتی است که پایه و اساس حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود، تاآنجاکه حتی تحقق ارزش هایی چون عدالت، آزادی و برابری بدون آن ممکن نیست. این کرامت در حقوق کیفری نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است. این کرامت در شکل گیری، اصلاح و تغییر، تفسیر و توجیه، مشروعیت یا عدم مشروعیت قواعد کیفری نقش اساسی دارد. کرامت ذاتی انسان مراحل جرم انگاری و دادرسی کیفری را معیاری و نهادینه نموده و از مداخله غیرضروری و تبعیض آمیز حقوق جزا در فضای آزاد رفتاری شهروندان جلوگیری می‏کند. با ارائه معیارها و ضوابطی مثل عدالت، آزادی بیان، برابری و انصاف و منع رفتارها و مجازات های ظالمانه و غیرانسانی، خودسرانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات و محاکمه مضاعف، شکنجه و آزار و به طور کلی استفاده از انسان بزهکار و بزه دیده در مراحل کیفری، حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولت ها را محدود کرده و زمینه را برای همگرایی بیشتر در فرایند جهانی شدن حقوق کیفری فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human Dignity in Criminal Law and International Documents

نویسنده [English]

  • Mohammad Amin Ebrahimi
Master's student in criminal law and criminology, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Inherent human dignity, which is opposite to acquired dignity, is so important in the international system of human rights and international documents that it is recognized as the basis of human rights, privileges and duties, to the extent that even the realization of values such as justice, freedom and equality without It is not possible. This dignity is also extremely important in criminal law. This dignity plays a fundamental role in the formation, modification and change, interpretation and justification, legitimacy or illegitimacy of criminal rules. The inherent dignity of human beings standardizes and institutionalizes the stages of criminalization and criminal proceedings and prevents the unnecessary and discriminatory intervention of criminal law in the freedom of behavior of citizens. By providing standards and criteria such as justice, freedom of expression, equality and fairness and prohibiting cruel and inhumane, arbitrary and disproportionate punishments and punishments, as well as prohibiting punishment and double trial, torture and harassment and generally using criminals and victims of crime in Criminal proceedings limit the absolute and exclusive criminal sovereignty of states and provide the ground for further convergence in the process of globalization of criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Dignity
  • Criminal Law
  • International Documents