کیفیات مشدده جرم در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی، دوبی، امارات متحده عربی (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

10.22034/lc.2023.419110.1403

چکیده

در تعیین ملاک های تشخیص جرایم شدید و اشد، شناخت کیفیات مشدده جرم اثرات مهمی دارد. اقسام علل تشدیدکننده جرم عبارت اند از علل عمومی تشدید که در حقوق جزای ایران تنها در دو عامل تعدد جرم و تکرار جرم مصداق پیدا می‌کند و علل اختصاصی که به علل عینی و علل شخصی تقسیم می شوند. وجود جرم برای افراد جامعه همواره خطرناک است، اما در برخی موارد ارتکاب جرم در قالب تعدد و تکرار آن تهدید ویژه ای به حساب می آید. قانونگذار ناچار است در این شرایط جهت جلوگیری از ارتکاب این قبیل جرایم مقررات ویژه ای را در قالب تشدید مجازات وضع نماید تا سبب برقراری عدالت در جامعه گردد. تعدد و تکرار از علل عمومی تشدید مجازات است زیرا به جرائم خاصی اختصاص ندارد و در هر جرمی مصداق پیدا کند سبب تشدید مجازات می گردد. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جهات تشدید کننده مجازات تلاش می کند تا ماهیت کیفیات مشدده جرم در حقوق کیفری ایران را شناسایی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aggravated Qualities of Crime in Iranian Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kamali 1
  • Mohammadbagher Basir 2
1 Ph.D. in criminal law and criminology, Islamic Azad University, United Arab Emirates branch, Dubai, United Arab Emirates (Corresponding Author)
2 Doctoral student of criminal law and criminology, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Knowing the aggravating qualities of the crime has important effects in determining the criteria for the diagnosis of serious crimes. The types of aggravating factors include the general factors of aggravation, which in Iran's criminal law are exemplified only in the two factors of multiplicity and repetition of the crime, and specific factors, which are divided into objective factors and personal factors. The existence of crime is always dangerous for the people of the society, but in some cases committing a crime in the form of its frequency and repetition is considered a special threat. In this situation, in order to prevent such crimes from being committed, the legislator has to enact special provisions in the form of increasing the punishment in order to establish justice in the society. Multiplicity and repetition is one of the general causes of punishment escalation because it is not specific to specific crimes and if it is found in any crime, it causes the punishment to be intensified. This article, by using the analytical descriptive method, while comparing the ways of intensifying the punishment, tries to find out the nature of the qualities. To identify the aggravated crime in the laws of Iran and England.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggravated Qualities
  • Multiplicity of Crimes
  • Repetition of Crimes