تاثیر عدالت ترمیمی و سیاست جنایی بر بزه دیدگی جنسی اطفال (از حمایت تا بازپروری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2024.437323.1441

چکیده

کودکان و نوجوانان در سیستم های حقوقی دنیا به عنوان بزه دیدگان جرایم جنسی در نظر گرفته شده و  مورد تعرض قرار گرفته و قربانی شده اند. علت این که بزهکاران این قشر را انتخاب می کنند آسیب پذیری و عدم توانایی در دفاع از خویش است. بدیهی است که عدالت کیفری و صرف سزادهی به عواملی همچون زمینه بروز این گونه جرایم، ویژگی های بزه دیده و بزهکار، راهکارهای بازپروری مرتکب و راهکارهای آگاهی بخشی به بزه دیده توجه خاصی نداشته است، بنابراین نمی تواند به کاهش این گونه جرایم کمک شایانی نماید و از بزه دیدگی این قشر معصوم جلوگیری کند. لذا پژوهش حاضر موقعیت بزه دیده و بزهکار جرایم جنسی نسبت به اطفال را در بستر آموزه هایی همچون عدالت ترمیمی و سیاست جنایی بررسی نموده و در صدد است تا با تطبیق آن با قوانین موجود راهکارهای موجود در جهت کاهش آمار این گونه جرایم را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Restorative Justice and Criminal Policy on Sexual Victimization of Children (from Protection to Rehabilitation)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Hosein Dehghan Nayeri 1
  • Maryam Mosaferi 2
1 Doctoral student of criminal law and criminology, faculty of law and political science, Islamic Azad University, Karaj branch, Karaj, Iran
2 Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Mofid University, Qom, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Children and teenagers are considered victims of sexual crimes in the legal systems of the world and have been assaulted and victimized. The reason why criminals choose this category is their vulnerability and inability to defend themselves. It is obvious that criminal justice and punishment alone have not paid special attention to factors such as the background of such crimes, the characteristics of the victim and the criminal, the methods of rehabilitation of the perpetrator and the methods of informing the victim, so it cannot help to reduce these types of crimes and prevent -ing this innocent group from being victimized .Therefore, the present research examines the situation of the victim and the perpetrator of sexual crimes against children in the context of doctrines such as restorative justice and criminal policy and aims to examine the existing solutions to reduce the statistics of such crimes by applying it to the existing laws.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Crimes
  • Restorative Justice
  • Criminal Policy
  • Children
  • Rehabilitation