مبانی حقوق طبیعی جان لاک و تاثیر آن در کنوانسیون حقوق کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.406548.1372

چکیده

حقوق طبیعی در نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی جان لاک، نقش بنیادینی را بازی می ­کند. به طوری که بسیاری از آراء وی مبتنی بر حقوق طبیعی می­ باشد. با این که جان لاک اولین اندیشمندی نیست که درباره حقوق طبیعی سخن رانده و پیش از وی نیز متفکرانی در ادوار مختلف و سنن فکری متفاوت در این باره نظریه ­پردازی کرده ­اند، ولی باید چنین ادعا کرد که لاک، نظریه پرداز حقوق طبیعی مدرن می­ باشد و قرائتی نوین از این نظریه ارائه داده است. حقوق طبیعی لاک بر مدار برابری و استقلال فردی استوار است. آزادی، جان و مال سه رکن اساسی نظریه لاک می ­باشند. از سوی دیگر، بسیاری از منشورهای بین المللی که مدافع حقوق بشر هستند، نیز به نوعی حافظ آزادی شخصی، جان و مال افراد در سراسر جهان می ­باشند. یکی از توافقنامه های بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد می ­باشد که مدافع آزادی و امنیت کودکان در سراسر جهان است و حقوق اساسی آن ­ها را تضمین می ­کند. در این کنوانسیون، الگوهای حقوق طبیعی، علی الخصوص حقوق طبیعی جان لاک دیده می­ شود و همچنین لاک را پدر معنوی حقوق بشر دانسته ­اند و یکی از منابع حقوق بشر به معنای نوین، مبانی حقوق طبیعی می ­باشد. بر همین اساس، هدف اصلی این نوشتار بررسی مبانی حقوق طبیعی در کنوانسیون حقوق کودک و تطبیق آن با مبانی جان لاک می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Foundations of Natural Rights in John Locke and Its Impact on the Convention on the Rights of the Child

نویسندگان [English]

  • Mohamad Mahdi Davar 1
  • Saeideh Taslimi 2
1 Bachelor of Philosophy and Islamic Wisdom, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Master student of Family Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Natural rights play a fundamental role in the political, legal, and economic system of John Locke. Many of his views are based on natural rights. Although Locke is not the first scholar to discuss natural rights, and before him, other thinkers have theorized about it in different eras and intellectual traditions, it must be claimed that Locke is a modern natural rights theorist and has presented a novel interpretation of this theory. Locke's natural rights are based on equality and individual independence. Freedom, life, and property are the three basic pillars of Locke's theory. However, many international charters that defend human rights also in some way protect personal freedom, life, and property of individuals around the world. One of the international agreements is the Convention on the Rights of the Child in the United Nations, which defends the freedom and security of children worldwide and guarantees their basic rights. In this convention, natural rights patterns, especially those of Locke, can be seen, and he is also considered the spiritual father of human rights and one of the sources of modern human rights, the foundations of natural rights. Therefore, the main purpose of this paper is to examine the foundations of natural rights in the Convention on the Rights of the Child and compare them with the foundations of John Locke.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Locke
  • Natural Rights
  • Children's Rights
  • Convention
  • Freedom
  • Security