مرجع صالح و عنوان خواسته در دعاوی ملی شدن اراضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

10.22034/lc.2023.423571.1407

چکیده

بعد از قانون ملی شدن جنگل ­ها و مراتع مصوب۱۳۴۱ هیأت وزیران، عرصه و اعیانی کلیه­ جنگل­ ها و مراتع و بیشه­ های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب شده و به مالکیت دولت در آمد. بنابراین سلب مالکیت از مردم به استناد این قانون و قوانین بعدی منجر به اعتراض آن ها به تشخیص می‌شد و از طرفی دولت نیز ممکن بود تشخیص ­های گذشته خود را ناصحیح بداند و در جهت اعتراض بر آید. به همین دلیل قانونگذار با توجه به مقتضیات زمان چه قبل و چه بعد از انقلاب مراجعی را جهت رسیدگی به اعتراضات احتمالی در نظر گرفته است که البته به دلیل کثرت قوانین و ابهاماتی که بعضاً در برخی از مواد قانونی وجود دارد سردرگمی ­های زیادی به وجود آمده است. در این پژوهش که اطلاعات آن به صورت کتابخانه‌ای گردآوری شده است به روش تحلیلی-توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش ­ها هستیم که مرجع صالح در دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی در حال حاضر کدام است و عنوان دقیق خواسته در این دعاوی باید به چه نحوی باشد؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Competent Authority and Demand Title in Land Nationalization Lawsuits

نویسنده [English]

  • Moslem Alahyari
Master of Private Law, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

After the law of nationalization of forests and pastures approved of 1963 by the Council of Ministers the site and superstructure of all forests, pastures, natural groves and forest lands are considered part of the public property and belongs to the government. Therefore, Deprivation of property from people based on this law and subsequent laws would lead to their objection to the diagnosis, and on the other hand, the government might consider its previous diagnoses to be incorrect and protest. For this reason, according to the requirements of the time, both before and after the revolution, the legislator has considered references to deal with possible protests, that Of course, due to the multitude of laws and ambiguities that sometimes exist in some legal articles, many confusions have arisen. In this article, the information of which has been collected in the form of a library, we are looking for answers to these questions by descriptive analytical method that what is the competent authority in the lawsuit against the nationalization of land and what should be the exact title of the demand in these lawsuits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationalization of Lands
  • Demand
  • Competent Authority