روش‌های حل و فصل اختلافات در قراردادهای فیدیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.427468.1415

چکیده

افزایش  قراردادهای پیمانکاری در دهه‌های اخیر بر ضرورت ایجاد شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات در این حوزه متناسب با مقتضیات این نوع از قراردادها افزوده است. در قراردادهای پیمانکاری روش‌های مختلفی برای حل‌وفصل اختلافات در نظر گرفته می‌شود. به‌کارگیری روش‌های حل‌وفصل اختلافات با توجه ‌به رویکرد غیرقضایی آن می‌تواند نسبت به حل سریع و کاهش هزینه‌ها در رسیدگی به اختلافات کمک شایانی نماید. ماهیت قرارداد پیمانکاری ایجاب می‌کند که اختلاف به‌سرعت حل‌وفصل و بعضاً در محل اجرای پروژه حل‌وفصل شود. در  این پژوهش ضمن بررسی شروط حل‌وفصل اختلافات در ماده 53 شرایط عمومی پیمان و مقایسه آن با شروط حل‌وفصل اختلافات در قرارداد فیدیک، به نواقص و خلأهای موجود در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، بیان و پیشنهاداتی جهت اصلاح این ماده ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Methods of Resolving Disputes in FIDIC Contracts

نویسندگان [English]

  • Arman Yaghobi Moghadam 1
  • Mohammad Gholampor Vishkaei 2
  • Mohammad Yararshadi 3
1 Senior expert in private law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Master's student in private law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Payam Noor University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The increase in construction contracts in recent decades has increased the necessity of creating dispute resolution methods in this field that are appropriate to the requirements of this type of contract. Different methods for resolving disputes are considered in construction contracts. The use of dispute resolution methods due to its non-judicial approach can help to resolve disputes quickly and reduce costs. The nature of construction contracts requires that disputes be resolved quickly and sometimes at the site of the project. In this research, while examining the terms of dispute resolution in Article 53 of the general terms of the contract and comparing it with the terms of dispute resolution in the FIDIC contract, the shortcomings and loopholes in Article 53 of the general terms of the contract will be presented, and suggestions will be made to amend this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claim
  • Contract
  • FIDIC
  • Resolve Dispute
  • Arbitration