حمایت از حقوق فرهنگی زندانیان در اسناد بین المللی، منطقه ای و نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/lc.2024.431387.1419

چکیده

ارتکاب جرم، رابطه شهروند قانونمدار-دولت را به رابطه نامتوازن شهروند مجرم-دولت تبدیل می کند. اقتضای انصاف و اهداف عدالت کیفری، سنگین تر کردن کفه پیش بینی و حمایت از حقوق تسهیل گر و متناسب با روند اصلاح و بازاجتماعی سازی مجرم، ازجمله حقوق فرهنگی است. حقوق فرهنگی، باتوجه به اهمیت و کارآمدی اش در بازاجتماعی سازی مجرم، در اسناد حقوقی داخلی و بین المللی  مورد  حمایت قرار گرفته است. واژه «حقوق فرهنگی»؛ زاییده منشور ملل متحد و جزء لاینفک حقوق بشر است. گونه های مختلف این حقوق و ضمانت های اجرای عام و خاص آن در اسناد حقوقی داخلی ازجمله قانون اساسی، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ و اسناد بین المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ میلادی، پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۰۰۸ میلادی و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در رفتار با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ میلادی قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Protection of the Cultural Rights of Prisoners in International, Regional Instruments and Iranian Legal System

نویسنده [English]

  • Marjan Negahi Mokhlesabadi
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Crime commitment turns the relationship between the law-abiding citizen and the state into an unbalanced relationship between the criminal citizen and the state. The requirement of fairness and the goals of criminal justice is to make the protection of rights in accordance with the process of correction and re-socialization of the criminal, including cultural rights. Considering its importance and efficiency in criminal re-socialization, what place does cultural law have in domestic and international legal documents? The term "cultural rights"; it is a product of the United Nations Charter and an integral part of human rights. The different types of these rights and the guarantees of their general and specific implementation in domestic legal documents including the Constitution, the Executive Regulations of the Organization of Prisons and Security and Educational Measures approved in 2004 and the Charter of Citizen Rights approved in 2015 and international documents including the Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted in 1966, Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted in 2008, the minimum rules of the United Nations in the treatment of prisoners, adopted in 1955 can be seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Rights of Prisoners
  • Participation in Cultural Life
  • Access to Science
  • International and Regional Instruments
  • Iranian Laws