نقد و ارزیابی مسئولیت مدیران در قبال بدهی های مالیاتی شرکت بر اساس ‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون مالیات های مستقیم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تابناک، لامرد، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

3 دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه تابناک، لامرد، ایران

10.22034/lc.2024.435133.1432

چکیده

مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره اشخاص حقوقی ازجمله شرکت های موضوع قانون تجارت، در قانون ۱۹۸ مالیات های مستقیم دارای مسئولیت ها و وظایف مالیاتی می باشند که در دوره تصدی آن ها قطعی شده باشد. در حال حاضر، مالیات به عنوان یکی از منابع درآمد دولت به شمار می آید که در قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی ایرانی را نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می نمایند مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می داند. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی و ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های تجاری در قبال بدهی های مالیاتی طبق لایحه اصلاحی و قانون مالیات های مستقیم است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برابر ماده های 125 و 128 ‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و 198 و 202 قانون مالیات های مستقیم، مدیران اشخاص حقوقی در پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات هایی که اشخاص حقوقی مکلف به کسر و وصول یا ایصال آن می باشند به صورت جمعی یا فردی همراه با شخص حقوقی مسئول هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticism and Assessment of Managers' Responsibility for the Company's Tax Liabilities Based on the Legal Bill to Amend a Part of the Commercial Law and the Direct Taxes Law

نویسندگان [English]

  • Nima Rezaei 1
  • Mohammad Shojaei Far 2
  • Amirhasan Abolhasani 3
1 Master's student in private law, Tabnak University, Lamard, Iran
2 PhD student in private law, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Iran
3 Ph.D. in criminal law and criminology, lecturer at Tabnak University, Lamerd, Iran
چکیده [English]

The CEO and members of the board of directors of legal entities, including companies subject to the Commercial Law, in the Direct Taxes Law of 1985, have tax responsibilities and duties that have been determined during their tenure. Currently, tax is considered as one of the government's sources of income, which in the law of direct taxes considers Iranian legal entities subject to income tax for all the income they earn. Therefore, the main goal of this research is to investigate and evaluate the responsibility of the managers of commercial companies for tax liabilities according to the amendment bill and the law of direct taxes, which was done using the descriptive-analytical method. The findings of this research show that according to Articles 125 and 128 of the law amending a part of the trade law and 198 and 202 of the law on direct taxes, managers of legal entities pay income tax, value added tax and other taxes that legal entities They are obliged to deduct and collect or pay it collectively or individually together with the responsible legal entity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint-Stock Companies
  • Directors' Responsibility
  • Direct Taxes