بررسی مفهوم دارنده سند تجارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران (نویسنده مسئول)

2 عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

3 دکتری فقه و حقوق، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

10.22034/lc.2023.415790.1394

چکیده

در این مقاله، به بررسی معنا و مفهوم دارنده سند تجاری در حقوق تجارت، رویه قضایی و از دیدگاه قانون مدنی پرداخته می شود، دارنده سند تجارتی (چک، سفته و برات) به عنوان یکی از ارکان مهم این سند تجاری به شمار می رود. اصولا دارنده به همان شخص متصرف سند تجاری اطلاق می گردد با این حال در حقوق تجارت تعریف دقیقی از آن ذکر نشده است؛ در ماده های 2 و 11 قانون صدور چک، تعریف دارنده بیان گردیده است. در این پژوهش، این نتیجه حاصل گردید که دارنده در حقوق تجارت به سه دسته دارنده قانونی (با حسن نیت)، مدنی و واقعی تقسیم می گردد و دارنده با حسن نیت از مهم ترین انواع دارنده محسوب می گردد. دارنده چک در واقع همان صاحب سند تجاری است که می تواند وجه چک را از مسئولین پرداخت آن مطالبه نماید. دارنده شامل اشخاصی که چک به صورت به آن ها منتقل گردیده و یا ذی نفع و... نیز می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Concept of the Holder of a Commercial Document

نویسندگان [English]

  • Sara Farzadimehr 1
  • Shapoor Mohammadhosseini 2
  • Mohammadreza Haghighi 3
1 Master's student in Private Law, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran (Corresponding Author)
2 Member of the Faculty of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
3 Ph.D. in Jurisprudence and Law, Department of Law, Faculty of Humanities, Ahvaz Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this article, the meaning and concept of the holder of a commercial document in commercial law, judicial procedure and from the point of view of the civil law are discussed. Basically, the owner refers to person who owns the commercial document, however, there is no precise definition of it in commercial law; In Articles 2 and 11 of the Check Issuance Law, the definition of holder is stated. In this research, it was concluded that the holder in commercial law is divided into three categories: legal holder (in good faith), civil and actual holder, and the holder in good faith is considered one of the most important types of holder. The holder of the check is actually the owner of the commercial document who can demand the payment of the check from those responsible for its payment. The holder includes the persons to whom the check was transferred or the beneficiary, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holder of the Document
  • Holder in Good Faith
  • Commercial Document