نگرش جرم انگارانه به پدیده تراجنسیتی در پرتو سیستم عدالت کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

10.22034/lc.2023.414267.1388

چکیده

همیشه این گونه نیست که در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فرد دارای اختیار و اراده آزاد باشد بلکه در برخی مواقع فرهنگ جامعه و نوع برخورد و مواجهه نهادهای حاکم، فرض بر مجرمیت افراد گذاشته و با برخورد مجرم گونه و الصاق برچسب بزهکاری، به افراد دارای وضعیت جسمانی و روانی خاص تلقین می ­کند که حالات جسمی و روانی او منطبق بر بزهکاری و شایسته برخورد قانونی است. بدین ترتیب، جامعه برای او شخصیت جنایی قائل شده و ویژگی­ های ذاتی او را حمل بر صفات فطری بزهکاری تلقی می ­کند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه­ اسناد و منابع کتابخانه ­ای نگاشته شده و در این راستا، با مطالعه اسناد بین ­المللی و قوانین خارجی، با هدف کاربردی اطلاعات جمع­آوری شده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارندگان در این پژوهش در صدد آن هستند که جرم ­انگاری پدیده تراجنسیتی و حالات مشابه را با گردآوری اطلاعاتی از افرادی که به عنوان جامعه هدف انتخاب شده ­اند تبیین نموده و در پایان بدین نتیجه برسند که فرهنگ حاکم بر سیستم عدالت کیفری، زمینه ­ساز جرم­ انگاری این پدیده می ­باشد. بر این اساس، استدلال ما این است که جرم ­شناسان و متخصصان حقوق کیفری می ­بایست به بازخوانی و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد با تنوع جنسیتی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criminological Attitude towards Transgender Phenomenon in Criminal Justice System

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javanbakht 1
  • Ali Noormohammadzadeh 2
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Damghan Branch, Damghan, Iran
چکیده [English]

 
Abstract
Abstract
It is not always the case that in the process of transitioning from thought to criminal action, a person has free will, but sometimes the culture of the society and the way of dealing with the governing institutions assume the criminality of individuals, and by treating them as criminals and labeling them criminals, People with a special physical and mental state suggests that their physical and mental states are compatible with criminality and deserve legal treatment. In this way, the society assigns him/her a criminal character and considers his /her inherent characteristics to be the natural traits of a criminal. The current research was written based on the descriptive-analytical method and on the basis of documents and library resources, and in this regard, by studying international documents and foreign laws, the collected information was analyzed qualitatively with the purpose of application. is placed In this research, the authors intend to explain the criminalization of transgender phenomenon and similar situations by gathering information from the people who were selected as the target community and in the end, reach the conclusion that the culture that governs the criminal justice system is the basis of crime. It is a phenomenon. Based on this, our argument is that criminologists and criminal law experts should revise and reform the criminal justice system in dealing with gender diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminology
  • Criminal Justice
  • Crime