تحلیل ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت نظارت و بازرسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.416719.1400

چکیده

 
بسیاری از کشورها در کنار قوانین و مقررات بین المللی برای حفظ و بهسازی محیط زیست به عنوان بستری برای حیات اجتماعی و یکی از حق های نسل سوم حقوق بشر، مقررات داخلی نیز وضع کرده اند. در ایران و مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف  می باشند. در این بین، می توان به سازمان محیط زیست اشاره کرد که برای حفاظت از محیط زیست دارای اختیارات قانونی می باشد. از این رو قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به شرح وظایف این سازمان پرداخته است؛ سازمان محیط زیست در چهارچوب انجام این وظایف با چالش ها و محدودیت هایی مواجهه می باشد که منجر به ناکارآمدی و عدم اقدامات موثر و همه جانبه گشته است. لذا ضرورت دارد که این سازمان با ارائه راهکارهایی موثر این چالش ها را به حداقل رسانده و در درازمدت در صدد رفع آن ها بر آید و هدف اصلی ذکر شده در قانون اساسی یعنی حفاظت از محیط زیست و حیات اجتماعی رو به رشد را برای نسل های امروز و نسل های آینده به منصه ظهور برساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Article 6 of the Environmental Protection and Improvement Law; Challenges and Solutions

نویسنده [English]

  • Hossein Khazaei
Master of Supervision and Inspection Management, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Many countries, along with international laws and regulations to preserve and improve the environment as a platform for social life and one of the rights of the third generation of human rights, have also established domestic regulations. In Iran, according to Article 50 of the Constitution, Environmental Protection is considered a public duty and the unity of the people and the devices are obliged to do this duty. The environment Agency has legal authority to protect the environment. The Environmental Protection and Improvement Act therefore outlines the functions of the organization؛The Environment Agency faces challenges and limitations within the framework of performing these tasks, which has led to inefficiency and lack of effective and comprehensive measures. It is therefore necessary that the organization minimizes these challenges by providing effective solutions and in the long term seeks to address them, and to bring the main goal mentioned in the Constitution, the protection of the environment and the growing social life, to the fore for today's generations and future generations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Organization
  • Constitution
  • Social Life
  • Environmental Protection and Improvement Law
  • Human Rights