نقش رسانه در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی حقوق، دانشگاه علمی کاریردی دادگستری استان فارس، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2023.405390.1367

چکیده

مسئله جرم و مصادیق آن یکی از پدیده های مهم اجتماعی است که امروزه در تمامی بحران های موجود در دنیا سایه سهمگینی انداخته است. در جهان امروز وقتی صحبت از پیشگیری (هر حوزه ای) به میان می آید، اولین چیزی که ذهن ها را درگیر می کند رسانه است. رسانه ها منابع عمده آفرینش و پویایی فرهنگ به شمار می روند. قدرت و توان این ابزارهای فکری از پایه های آنچنان بلندی برخوردار است که بدون حضور آن، دسترسی به جامعه ای با فرهنگ پویا، دست نیافتنی و محال است. رسانه ها مرکز اطلاعاتی هر جامعه به شمار می روند و کارکردهای مختلف اعم از آشکار و پنهان در حوزه های آموزش، اطلاع رسانی و آگاه سازی، تفریح و سرگرمی دارند. به غیر از موارد یاد شده رسانه ها در تولید جرم و فضای منبعث از آن و هم در پیشگیری از جرم نقش می آفرینند به گونه ای که نقش و کارکرد آن مورد توجه همگان قرار گرفته است، زیرا دانش عمومی از جرم و جنایت و عدالت تا حد زیادی از رسانه ها با رواج دیدگاه رسانه سالاری که از قدرت بالای رسانه ها در القاء و تأثیرگذاری بر روی مخاطبان به عمل می آورد و برای مخاطبان در قبال پیام های رسانه های عمومی نفش انفعالی و تأثیرپذیر قائل هستند به دست می آید. لذا هدف از پیشگیری ممکن است کاهش جرم یا محدود کردن آن یا جلوگیری از رشد آن باشد. هدف از پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی بررسی نقش رسانه در پیشگیری از جرم می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Media in Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • Ali Zandi Rad 1
  • Abdolvahed Bahmehei 2
1 Master of Private Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
2 Bachelor of Laws, Applied Scientific University of Justice, Fars Province, Shiraz, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The problem of crime and its examples is one of the important social phenomena that has cast a shadow in all the crises in the world today. In today's world, when it comes to prevention (any field), the first thing that comes to mind is the media. Media are the main sources of creation and dynamism of culture. The power and strength of these intellectual tools have such high foundations that without its presence, access to a society with a dynamic culture is unattainable and impossible. The media are considered the information center of every society and have different functions, both overt and hidden, in the fields of education, information and awareness, entertainment and entertainment. In addition to the mentioned cases, the media plays a role in the production of crime and the atmosphere emanating from it, as well as in the prevention of crime in such a way that its role and function have been noticed by everyone, because the public knowledge of crime and justice A large amount of media is obtained by spreading the view of media tyranny, which uses the high power of the media in inducing and influencing the audience, and for the audience, they are passive and influential towards the messages of the public media. Therefore, the goal of prevention may be to reduce crime or limit it or prevent its growth. The purpose of this research is to investigate the role of media in crime prevention with descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Crime Prevention
  • Punishment