سیاست کیفری جرائم علیه شهروندان توسط نیروهای مسلح (مطالعه تطبیقی در ایران و ایالات متحده امریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی

10.22034/lc.2023.412961.1386

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در قبال جرائم علیه شهروندان توسط نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که سیاست کیفری جرائم علیه شهروندان توسط نیروهای مسلح در دو نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا چگونه می باشد؟ در پاسخ می توان گفت که به نظر می رسد در هر دو نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا سیاست کیفری سخت گیرانه و امنیت گرایانه ای حاکم بر این جرائم می باشد چون نگاه قانونگذاران هر دو کشور تامین امنیت شهروندان جامعه حتی اشخاص زندانی می باشد. در هر دو نظام کیفری، به موضوع جرائم علیه شهروندان در قانون اساسی و قوانین خاص نظامی در نیروهای مسلح اشاره شده است. در برخی مواقع ارتکاب جرائم علیه شهروندان توسط پلیس یا نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تبعات کیفری، منجر به تبعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز شده است. در صورتی که ارتکاب چنین جرائمی در ایالات متحده امریکا به ندرت منجر به تبعات مذکور شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Criminal Policy of Crimes against Citizens by the Armed Forces (a Comparative Study in Iran and the United States of America)

نویسنده [English]

  • Yasser Shakeri
PhD in Criminal law and Criminology
چکیده [English]

 
The purpose of the current research is to examine the criminal policy in the Islamic Republic of Iran and the United States of America for crimes against citizens by the armed forces. The present study, with a descriptive-analytical method, aims to answer the question, what is the criminal policy of crimes against citizens by the armed forces in the two criminal systems of the Islamic Republic of Iran and the United States of America? In response, it can be said that it seems that in both the criminal systems of the Islamic Republic of Iran and the United States of America, there is a strict and security-oriented criminal policy that governs these crimes, because the legislators of both countries look at ensuring the safety of the citizens of the society, even the imprisoned persons. Be In both criminal systems, the issue of crimes against citizens is mentioned in the constitution and special military laws in the armed forces. In some cases, committing crimes against citizens by the police or the armed forces or the security forces of the Islamic Republic of Iran has led to social, political, economic, cultural, and social and security consequences in addition to criminal consequences. If committing such crimes in the United States of America has rarely led to the aforementioned consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed Forces
  • Iran
  • United States of America
  • Citizens