کنکاشی پیرامون حقوق حیوانات در اسلام، نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد گرگان، عضو مرکز وکلا قوه قضاییه، گرگان، ایران

10.22034/lc.2023.404492.1365

چکیده

یکی از مباحث قابل توجه عصر حاضر، مسئله حقوق حیوانات می باشد این مسئله نسبت به دیگر مباحث حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است لیکن این کم توجهی به معنای بی اهمیتی قضیه نیست. البته این بی توجهی مختص بخش قانونگذاری داخلی می باشد ، چراکه در دین مبین اسلام به این قضیه توجه بسیار فراوان شده است. این پژوهش برخلاف پژوش های پیشین حقوق حیوانات را از تمام جوانب آن که شامل تاریخچه حقوق حیوانات، بررسی حقوق حیوانات در اسلام، بررسی حقوق حیوانات در حقوق موضوعه ایران و همچنین واکاوی حقوق حیوانات در اسناد بین المللی می باشد مورد بررسی قرار داده است. به طوری که پس از تطبیق و مقایسه این حوزه با یکدیگر به این نتیجه دست یافته شد که در حقوق داخلی با مسئله فقدان قانون جامع و مستقیم روبه رو هستیم در حالی که در اسناد بین المللی به این مسئله توجه شده است و پیوستن قانونگذار داخلی به کنوانسیون های بین المللی تا حدودی کمبود قانون در این زمینه را پوشش داده است. در پایان نیز یکی از مهم ترین نتایج این پژوهش این است که هر آنچه که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی در رابطه با حمایت از حقوق حیوانات مطرح شده است در دین اسلام چندین سال قبل به طور جامع و کامل تر مطرح شده است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Exploration of Animal Rights in Islam, Iran's Legal System and International Documents

نویسنده [English]

  • Abdolhakim Didar
Master's student in private law, Gorgan branch of Azad University, member of the Judiciary Lawyers Center, Gorgan, Iran
چکیده [English]

One of the significant issues in the current era, animal rights can be less considered in relation to legal issues. But this brief neglect is part of the domestic law, because in the religion of Islam, this issue has become very common. Unlike the previous researches, this research covers animal rights from all aspects, including the history of animal rights, the study of animal rights in Islam, the study of animal rights in the subject laws of Iran, as well as the analysis of animal rights in international documents. So that after comparing and comparing this area with each other, it was concluded that in domestic law, we are facing the problem of lack of a comprehensive and direct law, while in international documents, attention has been paid to this issue, and the joining of the domestic legislator to International conventions have partially covered the lack of law in this field. The door The end is also one of the most important results of this research is that everything in international documents and domestic law in relation to the protection of rights animals have been discussed in the religion of Islam several years ago in a comprehensive and more complete way. In this article, library method is used to collect information and data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal Rights
  • Islamic Jurisprudence
  • International Documents
  • Convention