تضمین حقوق شهروندی در پرتو رعایت اصل کیفی بودن قوانین کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

2 طلبه دروس خارج حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی ارس، ارس، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران

10.22034/lc.2023.176686

چکیده

اصل کیفی بودن قوانین به مثابه اصل و ابزاری است جهت حفظ امنیت حقوقی شهروندان که همواره تضمین کننده‌ حقوق ذاتی شهروندان می‌باشد و موجب مصون ماندن آن‌ها از برچسب‌های مختلف می‌گردد. در واقع قانونگذاران در عرصه‌ تقنین ناگزیر به رعایت این اصل می‌باشند تا ضمن تمکین و التزام به اصول و آداب قانونگذاری، جامعه‌ بشری را به جهت توجه به حقوق ذاتی شهروندان اقناع نمایند. بی‌شک عدم پایبندی به رعایت اصل کیفی بودن قوانین که خود دارای مؤلفه‌های مختلف است، مشکلات سهمگینی از جمله تفسیر موسع قوانین توسط قضات و پیدایش شهروند مجرم را به‌وجود خواهد آورد که طبعا موجب شکسته شدن مرزهای اصل برائت و افزایش اشتباهات قضایی می‌گردد و ثمره‌ای جز نقض حقوق شهروندان را نخواهد داشت. در این میان نگارندگان در این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ضمن تشریح و واکاوی مؤلفه‌های اصل کیفی بودن قوانین به جزئیات و اهمیت آن در قانونگذاری پرداخته اند و بیش از هرچیز تاکید برآن دارند تا قانونگذارن و دولت‌ها در راستای رعایت مؤلفه های حکمرانی خوب و اهتمام به حقوق شهروندان، التزام عملی به اصل کیفی بودن قوانین داشته و همواره حقوق آن‌ها مورد رعایت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Guaranteeing Citizens' Rights in the Light of Compliance with the Qualitative Principle of Criminal Laws

نویسندگان [English]

  • Faez Moghbel Baerz 1
  • Javad Naderi ooj Boghzi 2
  • Ahmadreza Emtehani 3
1 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran (Corresponding Author)
2 Student outside Qom seminary, PhD student in Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Aras International Campus, Aras, Iran
3 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The qualitative principle of laws is a principle and a tool to maintain the legal security of citizens, which always guarantees the inherent rights of citizens and makes them immune from different labels. In fact, legislators in the field of legislation are obliged to comply with this principle in order to convince the human society to pay attention to the inherent rights of citizens while complying with the principles and customs of legislation. Undoubtedly, non-adherence to the principle of the quality of the laws, which itself has various components, will create serious problems, including the extensive interpretation of the laws by judges and the emergence of a criminal citizen, which will naturally break the boundaries of the principle of innocence and increase judicial errors, and the result of violations It will not have the rights of citizens. In the meantime, the authors in this research, which was completed in a descriptive and analytical way, using library resources, while explaining and analyzing the components of the quality principle of the laws, have discussed the details and its importance in legislation, and they emphasize It more than anything to the legislators. And governments have a practical commitment to the qualitative principle of laws in order to comply with the components of good governance and pay attention to the rights of citizens, and their rights should always be respected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principles of Criminal Law
  • Principle of Quality
  • Predictability
  • Accessibility
  • Compliance with Citizen's Rights