درآمدی بر روش مدل سازی توصیف جزایی قاعده‌مند؛ با انطباق رویکرد کلی نسبت به جرائم علیه امنیت (مطالعه موردی جرم محاربه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری و مدرس مدعو حقوق، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.399738.1350

چکیده

توصیف جزایی به عنوان مهم‌ترین اقسام توصیف است که باید از یک روش در جهت قاعده‌مند نمودن آن استفاده نمود که مدل سازی و الگودهی بهترین روش نظام‌مند نمودن توصیف جزایی اختصاصی است. این پژوهش به معرفی مدل سازی (الگوسازی) حقوق جزای اختصاصی با تاکید بر توصیف جزایی قاعده‌مند پرداخته و در یک جرم علیه امنیت (جرم محاربه) آن را الگودهی کرده است. پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از  نظر ماهیت و روش، توصیفی و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و فیش برداری بوده است. در مدل پیشنهادی پژوهش حاضر، هر جرم از سه قطعه و یا جزء تشکیل می‌شود که قطعه اول، عنوان مجرمانه است که به مناسبت در مرحله کاربردی دادسرا، همان عنوان اتهامی است. عناوین جزایی به دو دسته تصریحی و غیرتصریحی قابل تقسیم است که تقریبا می توان به جد بیان نمود که پژوهش‌های سابق به بررسی این مدل نپرداخته و اولین جزء را عنصر قانونی تلقی نموده‌اند. درخصوص قطعه های دوم و سوم این مدل، که همانا عنصر مادی و روانی است یک سازماندهی خاصی صورت گرفته است که در پژوهش به تفصیل بیان شده است. اما نکته ای که در این پژوهش بیشتر به چشم می‌خورد این است که اجزای توصیف قاعده مندسازی شده و با کاربرد این مدل و الگو، می‌توان به راحتی به شناسایی جرایم پیچیده همانند جرایم سایبری و جرایم علیه امنیت و... اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Regular Criminal Description Modeling; By Adapting the General Approach to Crimes against Security (Case Study of Moharebeh Crime)

نویسندگان [English]

  • Amin Hajivand 1
  • Parvin Asgari 2
  • Amin Alizadeh 3
1 Doctoral student and guest lecturer of law, Ferdowsi University, Mashhad, Iran (Corresponding Author)
2 Master's student in criminal law and criminology, Rushdieh Institute of Higher Education, Tabriz, Iran
3 Master's student in criminal law and criminology, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran
چکیده [English]

Criminal description is one of the most important types of description that a method should be used to regulate it. Modeling and modeling is the best way to systematize specific criminal description. This study introduces the modeling of specific criminal law with emphasis on the description of regular criminal law and has modeled it in a crime against security (crime of moharebeh). Descriptive and data collection was done by reviewing documents and taking notes. In the proposed model of the present study, each crime consists of three parts or components, the first of which is the criminal title, which is the same as the accusatory title in the applied stage of the prosecution. Criminal titles can be divided into two categories: explicit and implicit, which can almost be said that previous studies have not examined this model and have considered the first component as a legal element. Regarding the second and third parts of this model, which is the material and psychological element, a special organization has been done which has been described in detail in the research; But the point that is more visible in this research is that the description components are regularized and by using this model, it is possible to easily identify complex crimes such as cyber-crimes and crimes against security, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Description
  • Modeling
  • Crimes against Security
  • Crime of Moharebeh
  • Criminal Title