اقدامات نهادهای بین المللی و حمایت از حقوق کودکان در شرایط ناشی از همه گیری کووید19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22034/lc.2023.168000

چکیده

همه‌گیری کووید19، چالش‌ها و دغدغه‌هایی را برای تمام جهان به وجود آورده است به طوری که نهادهای بین‌المللی را به تکاپو واداشته تا در این شرایط بحرانی برای کاهش مشکلات دولت‌ها و مردم، اقداماتی را در سطح جهانی صورت دهند. در این مقاله سعی شده تا به این پرسش پاسخ داده شود که نهادهای بین‌المللی در زمان شیوع بیماری کووید19 چه اقداماتی در جهت حمایت از حقوق کودکان به انجام رسانیده‌اند. بدین منظور به بررسی اقدامات تعدادی از این نهادها به ویژه آن‌هایی که مأموریت و داعیه حمایت از حقوق کودکان را دارند، پرداخته شده است. بررسی‌ها نشان داد که با شیوع همه‌گیری و بروز بحران‌های ناشی از آن که حقوق کودکان را در معرض تهدید جدی قرار داد، هر یک از این سازمان‌ها سعی کردند تا در جهت حمایت ازکودکان در طول همه‌گیری، اقداماتی را درخور شرایط پیش آمده اتخاذ کنند. از جمله‌ این اقدامات، همکاری این سازمان‌ها با دولت‌ها در قالب ارائه راهکارها، دستورالعمل‌ها و همچنین ارائه کمک‌های بشدوستانه، اقلام بهداشتی و حمایت‌های مالی به دولت‌های درگیر بیماری و نیازمند به کمک، مخصوصا کشورهای در حال توسعه بوده است. با این که این اقدامات کمک شایانی به دولت‌های درگیر بیماری برای اتخاذ راهبردی متناسب با حقوق کودک برای کنترل و مهار همه‌گیری نموده اما کافی نبوده است، زیرا شاهد بروز آسیب‌های شدیدی در زمینه حقوق کودکان بودیم که می توان گفت حتی پیشرفت سال‌های گذشته را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Actions of International Organizations and Protection of Children's Rights in the Conditions Caused by the Epidemic of Covid-19

نویسندگان [English]

  • Mostafa Fazaeli 1
  • Sakina Rezaee 2
1 Associate Professor of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran (Corresponding Author)
2 Master of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

The Covid-19 pandemic has created challenges and concerns for the whole world, so that it has forced international organizations to take measures at the global level in this critical situation to reduce the problems of governments and people. In this article, an attempt has been made to answer the question of what measures international organizations have taken to protect children's rights during the outbreak of Covid-19. For this purpose, the actions of a number of these organizations, especially those that have the mission and claim to protect children's rights, have been examined. Investigations showed that with the spread of the pandemic and the resulting crises that put children's rights under serious threat, each of these organizations tried to take appropriate measures to protect children during the pandemic. Among these measures, the cooperation of these organizations with the governments has been in the form of providing solutions, guidelines, as well as providing humanitarian aid and health items and financial support to the governments involved in the disease and in need of help, especially the developing countries. Although these measures have been of great help to the governments involved in the disease to adopt a strategy appropriate to the rights of the child to control and contain the epidemic, it has not been enough, because we witnessed the occurrence of severe damages in the field of children's rights, which can be said that it has even overshadowed the progress of the past years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Protection
  • Covid-19
  • Epidemic
  • International Organizations