چالش های جایگزین تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

10.22034/lc.2023.168001

چکیده

جایگزین‌ های‌ تعقیب‌ کیفری‌ که‌ جلوه ای‌ از اصل‌ متناسب‌ بودن تعقیب‌ کیفری‌ است‌ را می‌ توان راه سوم و روش بینابین‌ِ تعقیب‌ بی‌ قید و شرط و بایگانی‌ کردن پرونده به‌ حساب آورد؛ که‌ ضمن‌ آن، هم‌ بزهکار بدون تعقیب‌ رها نمی‌ شود و هم‌ اهداف مجازات ها، بدون ورود شخص‌ به‌ نظام عدالت‌ کیفری‌، محقق‌ می‌ شود. در حقوق ایالات متحده آمریکا  که‌ برگرفته‌ از نظام کامن‌ لا است‌، اصل‌ موقعیت‌ داشتن‌ تعقیب‌ کیفری‌ که‌ جایگزین‌ های‌ تعقیب‌ کیفری‌ هم‌ جلوه ای‌ از این‌ اصل‌ می‌ باشد به‌ نسبت‌ اصل‌ دیگر نمود بیشتری‌ دارد؛ چرا که‌ در آن جا تعقیب‌ متهم‌ زمانی‌ آغاز می‌ گردد که‌ هم‌ ادله‌ کافی‌ علیه‌ متهم‌ وجود داشته‌ باشد و هم‌ مصلحت‌ عمومی‌، تعقیب‌ را ایجاب نماید. شروط فرعی‌ دیگری‌ هم‌ مثل‌ منفعت‌ قربانی ‌(برخلاف حقوق ایران که‌ در برخی‌ از جرایم‌ تمایل‌ قربانی‌ شرط است‌) و رعایت‌ اصول اخلاقی‌ وجود دارد که‌ همگی‌ این ها می‌ تواند عوامل‌ توسعه‌‌ این‌ اصل‌ و به‌ تبع‌ آن جایگزین‌ های‌ تعقیب‌ کیفری‌ به‌ حساب آید. در نتیجه‌‌ تحقیقات و مطالعات صورت گرفته‌، جلوه هایی‌ از جایگزین‌ های‌ تعقیب‌ کیفری‌ در تصویب‌ قانون آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب ١٣٩٢، مورد توجه‌ قانونگذار قرار گرفت‌. اما این‌ مقدار، به‌ نظر، کافی‌ نمی‌ باشد و اعمال و اجرای‌ همین‌ مقدار کم‌ هم‌ با چالش‌ هایی‌ رو به‌ روست‌ که‌ در این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، این‌ چالش‌ ها در قالب‌ چالش‌ های‌ فرهنگی‌ (گرایش به کیفر و عدم توجه‌ به‌ اهداف مجازات ها) اجرایی ‌(عدم وجود سازمان مراقبت‌ از مجرمان، کمبود اعتبارات مالی‌ جهت‌ اعمال جایگزین‌ های‌ تعقیب‌ کیفری‌)، تقنینی ‌(الزامی‌ نبودن تشکیل‌ پرونده شخصیت‌ در تمام جرایم ‌و اعمال جایگزین‌ های‌ تعقیب‌ کیفری‌ توام با شرایط‌ سخت‌) و قضایی ‌(تورم پرونده های‌ کیفری‌ و ضعف‌ آموزشی‌ قضات) با نگاهی‌ به‌ حقوق ایالات متحده آمریکا، مورد بررسی‌ قرار خواهند گرفت‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alternative Challenges of Criminal Prosecution in Iran and United States of America

نویسنده [English]

  • Amin Amirian Farsani
Assistant Professor, Department of Law, Shahid Ashrafi University of Isfahani, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Alternatives to criminal prosecution, which is a manifestation of the principle of proportionality of criminal prosecution, can be considered as the third way and the intermediate method of unconditional prosecution and archiving the case; In addition, the criminal is not left without prosecution and the goals of the punishments are achieved without the person entering the criminal justice system. In American law, which is derived from the common law system, the principle of having a position of criminal prosecution that alternatives to criminal prosecution It is a manifestation of this principle, it has a greater manifestation than the other principle; Because there, the prosecution of the accused begins when there is sufficient evidence against the accused and the public interest requires the prosecution. There are other sub-conditions, such as the benefit of the victim (unlike Iranian law, where the willingness of the victim is a condition in some crimes( and there is the observance of moral principles, all of which can be considered as factors of the development of this principle and, as a result, alternatives to criminal prosecution. As a result of the researches and studies, some aspects of alternatives to criminal prosecution were brought to the attention of the legislator in the approval of the Criminal Procedure Law approved in 2013. But this amount, it seems, is not enough and the application and implementation of this small amount also faces challenges which in this research with descriptive-analytical method, these challenges are in the form of cultural challenges (Tendency to punish and lack of attention to The goals of punishments) executive (absence of an organization to care for criminals and lack of financial credits to apply alternatives to criminal prosecution), legislative (It is not mandatory to file a character file in all crimes and apply alternatives to criminal prosecution with strict conditions) and judicial (inflation of criminal cases and weak training of judges) will be examined by looking at American law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternatives to Criminal Prosecution
  • Necessity of Prosecution
  • Challenges of Alternatives to Prosecution