تاملی در سیاست جنایی و تقنینی ایران در قبال تشهیر متهمان با نگاهی بر فقه و اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

2 طلبه دروس خارج حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم ‌شناسی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی ارس، ارس، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران

10.22034/lc.2023.168002

چکیده

سیاست جنایی، مجموعه پاسخ‌های هیأت اجتماع اعم از کیفری و غیرکیفری در قبال پدیده مجرمانه می‌باشد. دلماس مارتی براین باور است که باید از سیاست جنایی مفهومی را گزینش نماییم که عمده‌ پاسخ‌ها رویکرد غیرکیفری داشته باشد اما در مقابل فوئرباخ آلمانی غالبا رویکرد کیفری بر پاسخ‌های هیأت اجتماع دارد که سیاست جنایی ایران نیز منبعث از این رویکرد است. تشهیر متهمان ازجمله واکنش‌های ترذیلی و کیفری است که عمده توسط نهاد پلیس؛ البته تعداد اندکی از آن‌ها به شکل خودسرانه و نه همه آن‌ها؛ که موجب بدنامی این نهاد بزرگ می‌شوند؛ به عنوان بازوی قدرت و اجرای عدالت کیفری، صورت می‌گیرد. در این میان با توجه به آموزه‌های دینی و عرف حاکم بر جوامع و نیز فرهنگ ایرانی، در می آبیم که این نوع از برخورد متناسب با شأن، منزلت و جایگاه انسان نمی‌باشد و نیز از منظر حقوق کیفری، نظریات جرم‌شناختی و اسناد بین المللی اسناد می‌تواند در بوته‌ نقد قرار گیرد. بنابراین تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال این برخورد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا عدم صحت این عمل نمایان گردد. در واقع سوال اصلی این پژوهش را می‌توان بدین صورت بیان نمود‌؛ سیاست جنایی ایران در خصوص تشهیر مجرمان و متهمان دارای چه نقد و ایراداتی می‌باشد و اساسا آیا این نحوه از برخورد با متهمان از منظر فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی مورد پذیرش است یا خیر؟ در این پژوهش با جستجو و مطالعه‌ منابع کتابخانه‌‌ای و مداقه در آثار فقهی و نظریات جرم شناختی، به آن پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Deliberation in Iran's Criminal and Legislative Policy towards the Disgrace of the Defendants; with a Look at Jurisprudence and International Documents

نویسندگان [English]

  • Ali Paidarfard 1
  • Javad Naderi ooj Boghzi 2
  • Ahmadreza Emtehani 3
1 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran (Corresponding Author)
2 Student outside Qom seminary, PhD student in Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Aras International Campus, Aras, Iran
3 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Criminal policy is a set of responses of the community body, both criminal and non-criminal, to the criminal phenomenon. Delmas Marty believes that we should choose a concept of criminal policy in which most of the answers have a non-criminal approach, but in contrast to the German Feuerbach, he often has a criminal approach to the community's answers, from which Iran's criminal policy also derives. Defendants' disgrace is one of the derogatory and criminal reactions, mainly by the police. Of course, a few of them arbitrarily and not all of them; which cause the infamy of this great institution; It takes place as an arm of power and Implementation of criminal justice. In the meantime, according to the religious teachings and customs prevailing in Iranian societies and culture, we find that this type of treatment is not commensurate with human dignity and status and also from the perspective of law Criminal, criminological theories and international documents can be criticized. Therefore, the analysis of Iran's criminal policy in relation to this approach is of particular importance to show the inaccuracy of this action. In fact, the main question of this research can be expressed as follows; What are the criticisms and flaws of Iran's criminal policy regarding the disgrace of criminals and defendants, and basically, is this way of dealing with defendants acceptable from the perspective of jurisprudence, Iranian criminal law, and international documents? In this research, it has been answered by searching and studying library resources and studying jurisprudential works and criminological theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disgrace of the Defendants
  • Jurisprudence
  • International Documents
  • Criminal law of Iran
  • Criminal Policy of Iran