سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندی توسط پلیس سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.169150

چکیده

پلیس فتا به عنوان یگانه واحد فعال در زمینه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر شناخته می­ شود. این پلیس در دو بعد پیشگیری و تعقیبی، وظیفه مبارزه با نقض حقوق شهروندی را در فضای سایبر بر عهده دارد. پلیس سایبری با رویکرد شهروندمحوری با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، فرصت­ های ارتکاب جرایم سایبری را از بین می ­برد تا امکان اجرای تمام حقوق شهروندی در این فضا میسر گردد. رابطه دوسویه پلیس فتا و شهروندان سایبری ایجاب می­ کند که نهاد­های ناظر بر اقدامات این پلیس، ضامن مراعات حقوق شهروندی در فضای سایبر باشند. در پژوهش حاضر از طریق مطالعه کتابخانه ­ای اسناد و با تحلیل و توصیف نقش پلیس فتا در حفظ حقوق شهروندی به جنبه منفی فعالیت ­های این پلیس در موارد نقض حقوق شهروندی در فضای سایبر پرداخته شده است. متناسب بودن یا نبودن سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندان توسط پلیس سایبری سوالی است که این نوشتار با هدف آسیب شناسی عهده­ دار پاسخ به آن است. به نظر می ­رسد با تفسیر منطقی از ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) به عنوان مرجع عام در تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال نقض هریک از حقوق و آزادی­ های شهروندی در فضای سایبر بتوان پلیس فتا را مسئول قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Legislative Criminal Policy Regarding the Violation of Citizen's Rights by the Cyber Police

نویسنده [English]

  • Mohammad Khorshidi Athar
Master of Criminal Law and Criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

FATA Police is known as the only active unit in the field of protecting citizens' rights in the cyber space. This police is responsible for fighting the violation of civil rights in the cyberspace in two dimensions: prevention and prosecution. Cyber police eliminate the opportunities to commit cybercrimes by adopting preventive measures along, so that it is possible to implement all the rights and freedoms of citizens in cyber space. The two-way relationship between FATA police and cyber citizens requires that the institutions of this police, guarantee the observance of citizen's rights in the cyber space. In the current research, through the library study of documents and by analyzing and describing the role of FATA police in protecting citizen's rights, the negative aspect of the activities of this police in cases of violation of citizen's rights in the cyber space has been addressed. The appropriateness or not of Iran's legislative criminal policy in relation to the violation of citizens' rights by the cyber police is a question that this article is responsible for answering with the aim of pathology. It seems that with a logical interpretation of Article (570) of the Islamic Penal Code as a general authority in determining the guarantee of criminal execution for the violation of any citizen's rights and freedoms in the cyberspace, FATA police can be considered responsible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Rights
  • FATA Police
  • Cyber Space
  • Criminal Policy
  • Principle of Fair Trial