نقد و ارزیابی سیاست جنایی کنشی (پیشگیرانه) از فساد اداری در نظام کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه باختر ایلام، ایلام، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور، کنگاور، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه باختر ایلام، ایلام، ایران

4 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه امام خمینی (ره)، قم، ایران

10.22034/lc.2023.169911

چکیده

فساد، به خصوص فساد اداری،آثار سوئی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع بشری دارد و یکی از معضلات اصلی پیش روی نظام های سیاسی دنیا است. تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا 2003 تأییدی بین المللی بر این امر است. در نظام حقوقی ایران نیز با پیوستن به این کنوانسیون، اقدامات مختلفی در دو بعد پیشگیری از فساد اداری و برخورد کیفری با آن انجام شده است. علاوه بر این، نظام حقوقی ایران به همکاری های بین المللی برای مبارزه با فساد نیز توجه کرده است. با توجه به نتایج پژوهش کماکان در برخی عرصه ها مشکلات جدی برای مبارزه مؤثر با فساد وجود دارد که مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه فقدان جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، عدم اتخاذ آیین دادرسی کیفری افتراقی برای جرایم فساد اداری، عدم وجود برنامه جامع ملی برای پیشگیری از فساد اداری، وجود نهادهای نظارتی موازی و عدم تبیین دقیق وظایف آن ها، عدم توجه جدی به سیستم کنترل های داخلی می باشند. بنابراین می توان گفت که نظام حقوقی ایران در زمینه برخورد با فساد اداری از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست. راهکارهای بهبود و ارتقای مبارزه با فساد در دو قالب نظری پژوهشی و کاربردی باید مورد توجه قرار گیرند. راهکارهایی مانند پژوهش های بومی و تطبیقی درخصوص ریشه های فساد ازجمله حجم بزرگ دولت، مشکلات ساختاری قوه مقننه در عدم تصویب قوانین کارآمد و اقدامات کاربردی مانند جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، توجه به نقش شهروندان در مبارزه با فساد، تقویت کنترل های داخلی. پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism and Evaluation of Criminal Policy (Preventive) against Administrative Corruption in Iran's Criminal System

نویسندگان [English]

  • Rostam Ali Akbari 1
  • Saeid Ahmadi 2
  • Eraj Morvati 3
  • Behnam Karimi 4
1 PhD in Criminal Law and Criminology, Lecturer at Bakhtar Ilam University, Ilam, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Kangavar branch, Kangavar, Iran
3 Master of Criminal Law and Criminology, Bakhtar University of Ilam, Ilam, Iran
4 Master of Political Science, Faculty of Political Science, Imam Khomeini University (RA), Qom, Iran
چکیده [English]

Corruption, especially administrative corruption, has adverse effects on various dimensions of human society's life and is one of the main problems facing the world's political systems. The ratification of the United Nations Convention against Corruption Merida 2003 is an international confirmation of this. In the legal system of Iran, by joining this convention, various measures have been taken in the two dimensions of preventing administrative corruption and dealing with it criminally. In addition, Iran's legal system has also paid attention to international cooperation to fight corruption. According to the results of the research, there are still serious problems in some areas to effectively fight corruption, and the most important problems in this field is the lack of criminalization of administrative corruption. In the private sector, the non-adoption of differential criminal procedure for administrative corruption crimes, the absence of a comprehensive national program for the prevention of administrative corruption, the existence of parallel regulatory institutions and the lack of detailed explanation of their duties, are the lack of serious attention to the internal control system. Therefore, It can be said that Iran's legal system does not have the necessary coherence and coordination in the field of dealing with administrative corruption. Solutions to improve and promote the fight against corruption in two theoretical, research and practical formats should be considered. Solutions such as local and comparative research on the root corruption, including the large size of the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preventive Criminal Policy
  • Social Prevention
  • Legislative Criminal Policy
  • Administrative Corruption
  • Criminal System